Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych, której celem jest wprowadzenie mechanizmu korygującego nadmierną nierównowagę finansów publicznych wyznaczaną przez odpowiedni poziom wysiłku fiskalnego, podała Kancelaria Prezydenta. Nowelizacja wprowadza tzw. klauzulę obronną.

Zmiany w ustawie o finansach publicznych obejmują:

- wprowadzenie mechanizmu korygującego nadmierną nierównowagę finansów publicznych;

- uwzględnienie w konstrukcji stabilizującej reguły wydatkowej tzw. klauzuli obronnej, która w ocenie Rady Ministrów odzwierciedla rozbieżności między przedpłatami (płatnościami) na zakup sprzętu wojskowego a dostawami sprzętu, które mają wpływ na wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych;

- wskazanie, że w projekcie ustawy budżetowej planuje się rezerwę ogólną nie wyższą niż 0,2% wydatków budżetu;

- stworzenie podstaw prawnych do utworzenia rezerwy celowej na wydatki, których wysokości nie można określić w okresie opracowywania projektu ustawy budżetowej;

- wprowadzenie możliwości utworzenia rezerwy celowej na wydatki związane z przeciwdziałaniem chorobie zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;

- zwiększenie limitu rezerw w częściach budżetu państwa, których dysponentami są poszczególni wojewodowie do 2% planowanych wydatków oraz stworzenie podstaw do ujmowania w tych rezerwach wydatków na wynagrodzenia z tytułu odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Ustawa wchodzi w życie co do zasady z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(ISBnews)