W czwartek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych podtrzymała swój wniosek o odrzucenie nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która zmienia przepisy o stabilizującej regule wydatkowej. W efekcie komisja nie głosowała nad poprawkami zgłoszonymi w czasie środowej debaty.

W czwartek Komisja Budżetu i Finansów Publicznych omawiała poprawki, jakie zostały zgłoszone do nowelizacji ustawy o finansach publicznych w czasie środowej debaty. Poprawki dotyczyły terminu przekazania majątku z kancelarii premiera na rzecz nowo powstającego ministerstwa. Jako że chodzi o Ministerstwo Cyfryzacji, które zostało odtworzone w maju tego roku, poprawki dotyczyły m.in. ustalenia terminu, od którego może nastąpić przekazanie majątku. Ten termin ustalono w poprawce na 1 stycznia 2023 r.

Komisja jednak podtrzymała swój wcześniejszy wniosek o odrzucenie ustawy w całości i tym samym nie głosowała nad dwiema nowymi poprawkami.

Głosowanie nad ustawą jest zaplanowane na trwającym obecnie posiedzeniu Senatu.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadza nowy mechanizm korygujący nadmierną nierównowagę finansów publicznych. Przewiduje on, że wartość dostosowania fiskalnego będzie miała bezpośredni wpływ na wysokość korekty. Mechanizm będzie aktywowany, jeśli w roku n lub n-1 najbardziej aktualna prognoza Komisji Europejskiej wskazywać będzie na przekroczenie wartości referencyjnej dla wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych (3 proc. PKB) lub długu publicznego według przepisów UE (60 proc. PKB). Wartość dostosowania fiskalnego będzie wynosić co najmniej 0,5 punktu procentowego PKB.

Zgodnie z ustawą w SRW (Stabilizującej Regule Wydatkowej) wprowadzona została "klauzula obronna", która będzie odzwierciedlać rozbieżności między przedpłatami na zakup sprzętu wojskowego (które są rejestrowane jako wydatek w obliczanej metodą kasową SRW), a dostawami sprzętu (wydatek i wpływ na wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodyki UE w momencie dostawy).

Ponadto, w związku z powrotem do stosowania standardowych reguł fiskalnych w UE po ogólnej klauzuli wyjścia w latach 2020-2023, urealniony ma być punkt startowy w SRW. Punktem odniesienia (startowym) będzie poziom wydatków w 2023 r., będzie on podstawą do obliczenia kwoty wydatków na rok 2024. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mick/