Rada Ministrów ma się zająć we wtorek projektem noweli ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wynika z porządku obrad rządu. Projekt wprowadza nowe narzędzie planistyczne - plan ogólny, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego.

Według resortu rozwoju i technologii odpowiedzialnego za opracowanie rozwiązań, "reforma planowania przestrzennego da samorządom realne narzędzia do kształtowania ładu przestrzennego".

Projekt wprowadza nowe narzędzie planistyczne - plan ogólny, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Plan ogólny nie będzie określał przeznaczenia terenu, a będzie jedynie wskazywał na katalog przeznaczeń terenu możliwych do wyznaczenia w planach miejscowych. Ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W oparciu o plany ogólne gminy mają przygotowywać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny będzie również wiążący dla decyzji o warunkach zabudowy.

Projekt nowelizacji wprowadza również nową formę planu miejscowego – zintegrowany plan inwestycyjny. ZPI ma być przeznaczony do realizacji dużych inwestycji. Będzie uchwalany przez radę gminy na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu umowy urbanistycznej, określającej zasady i warunki realizacji inwestycji oraz zobowiązania stron.

Reforma planowania przestrzennego jest jednym z kamieni milowych przewidzianych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jak przekazał wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński, w KPO zaplanowano ponad 243 mln zł na dofinansowanie kosztów opracowania przez gminy planów ogólnych; ze względu na finansowanie z KPO gminy będą miały obowiązek sporządzenia planów ogólnych do końca 2025 r.

autorka: Magdalena Jarco

maja/ mmu/