Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, której celem jest rozszerzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o wartość obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu planowane jest na IV kw.

Planowane zmiany w ustawie o podatku od niektórych instytucji finansowych zakładają rozszerzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o wartość aktywów w postaci obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa.

"Wskazana zmiana ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów finansowania emisji obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa, tj. emisji obligacji na rzecz utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego czy Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A programów rządowych będących przedsięwzięciami o szczególnym znaczeniu dla Państwa" - czytamy w wykazie.

Jednocześnie zostanie też wprowadzona projektowaną ustawą możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o wartość aktywów wynikających z transakcji odkupu, jeżeli:

- przedmiotem transakcji są skarbowe papiery wartościowe,

- transakcja została zawarta na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu oraz

- transakcja podlega rozliczeniu przez CCP, wymieniono.

Zaproponowano, że do transakcji, których stroną będzie Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie miałyby zastosowania wymogi dotyczące zawarcia transakcji na rynku regulowanym i rozliczenia przez CCP, podano także.

"Zmiana ma przede wszystkim na celu rozwinięcie rynku repo skarbowych papierów wartościowych, usprawniając działanie rynku wtórnego. Dodatkowo powinna ona mieć również pozytywny wpływ na rynek pierwotny, tj. sprzedaż obligacji skarbowych na przetargach, przyczyniając się tym samym do stabilizacji popytu na skarbowe papiery wartościowe na przetargach oraz poprawę ich wyceny, a dzięki temu potencjalnie do ograniczenia wydatków budżetu państwa na obsługę długu Skarbu Państwa oraz zwiększenia efektywności procesu finansowania potrzeb pożyczkowych" - czytamy w wykazie.

Ponadto rozwinięcie transparentnego rynku repo, obejmującego stawki transakcyjne dla różnych terminów przyczyni się do zwiększenia możliwości w zakresie tworzenia obiektywnego, rynkowego wskaźnika stopy repo. Brak takiego wyłączenia oraz sposób rozliczenia podatku prowadzi do tego, że banki zawierają głównie transakcje buy/sell-back lub też repo, które zamykają się w ramach jednego miesiąca, co hamuje rozwój rynku kapitałowego, którego miarą jest m.in. rynek repo. W założeniu wyłączenie z opodatkowania może pomóc w rozwoju rynku finansowego w Polsce przez zwiększenie liczby i wolumenu zawieranych na nim transakcji, co ma znaczenie w przypadku tworzenia wskaźników referencyjnych, wskazano.

W zakresie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska w projekcie wskazano, że w roku 2022 w wydatkach objętych limitem wydatków nie uwzględnia się skutków finansowych wynikających z dodatkowych działań nakierowanych na: wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wsparcie świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz finansowanie sił zbrojnych.

Ma to - jak podano - umożliwić nieuwzględnianie w wydatkach objętych nieprzekraczalnym limitem środków finansowych przeznaczonych na cele określone w projektowanej regulacji.