PKN Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), podała spółka.

"Porozumienie zawiera niestanowiące zobowiązania umownego deklaracje intencji spółki dotyczące: (i) realizacji polityki energetycznej Polski w zakresie, w jakim dotyczy ona dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego oraz rozwoju na rynku tego paliwa oraz (ii) kontynuacji polityki zatrudnienia w stosunku do pracowników grupy kapitałowej PGNiG, którzy po połączeniu staną się pracownikami grupy kapitałowej spółki, zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie zakładów pracy należących przed połączeniem do grupy kapitałowej PGNiG, a także zobowiązanie spółki do kontynuacji po połączeniu spółki z PGNiG kluczowych inwestycji realizowanych lub przygotowywanych przez PGNiG przed połączeniem, wskazanych w porozumieniu, w zakresie minimalnym w nim określonym" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen zadeklarował również, że po połączeniu i z zastrzeżeniem wyjątków określonych w porozumieniu, strategia podejmowana przez spółkę w zakresie działalności wydobycia, handlu i dystrybucji gazu ziemnego będzie zgodna z Polityką Energetyczną Polski, której główną tezą jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej i dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego.

Porozumienie nie ma charakteru zobowiązaniowego za wyjątkiem wybranych jego postanowień, regulujących między innymi wykonanie zobowiązań inwestycyjnych, w tym zasady odpowiedzialności spółki za ich naruszenie, wynika z materiału.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w porozumieniu obowiązuje ono przez okres 10 lat od dnia jego zawarcia, przy czym okres ten ulegnie automatycznemu przedłużeniu w okolicznościach wskazanych w porozumieniu, na okres niezbędny do realizacji zobowiązań inwestycyjnych. Porozumienie wejdzie w życie w zasadniczej części z dniem połączenia PKN Orlen z PGNiG, tj. z datą wpisu tego połączenia do właściwego rejestru, podsumowano.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.