Wprowadzenie do ustawy o Policji pojęcia mobbingu i rozszerzenie o mobbing katalogu czynów, których popełnienie stanowi przewinienie dyscyplinarne zakłada projekt nowelizacji złożony w Sejmie przez posłów KO. Analogiczne propozycje KO zamierza przygotować dla Służby Więziennej i Wojska.

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o Policji autorstwa posłów Koalicji Obywatelskiej wprowadzający do ustawy pojęcie mobbingu, a także rozszerzający katalog czynów, których popełnienie stanowi przewinienie dyscyplinarne o stosowanie mobbingu.

Przedstawiciel wnioskodawców, poseł KO Tomasz Szymański wskazał w rozmowie z PAP, że w ustawie o Policji brakuje przepisów dotyczących mobbingu, analogicznych do tych z Kodeksu pracy.

Zwracał przy tym uwagę, że służby mundurowe - a więc m.in. Policja - podlegają ustawom pragmatycznym, które w zakresie przez siebie regulowanym wyłączają zastosowanie odpowiednich przepisów Kodeksu pracy. "Z Kodeksu pracy mogą korzystać pracownicy, którzy nie są związani z sektorem mundurowym. Rozwiązania kodeksowe nie mają zastosowania do osób noszących mundury" - zauważył Szymański.

"Działanie służb mundurowych oparte jest na podporządkowaniu i hierarchii. Ale to też są ludzie, to też są pracownicy i nie wyobrażaliśmy sobie, żeby nie unormować tego w poszczególnych ustawach pragmatycznych, w tym momencie w ustawie o Policji" - oświadczył.

"Docelowo chcemy, żeby przepisy dotyczące mobbingu, działań niepożądanych, w tym wykorzystywania seksualnego znalazły się także w ustawach dotyczących służb mundurowych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości i Ministerstwu Obrony Narodowej" - zapowiedział poseł KO.

Propozycja KO wprowadza pojęcie mobbingu do ustawy o Policji oraz stwarza procedury postępowania przełożonych w sytuacji zgłoszenia przez pokrzywdzonego tego rodzaju działań lub zachowań.

Zgodnie z projektowanymi przepisami przez mobbing należy rozumieć działania lub zachowania dotyczące funkcjonariusza Policji albo skierowane przeciwko funkcjonariuszowi Policji, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu, zastraszaniu lub stosowaniu przemocy psychicznej z wykorzystaniem stosunku zależności lub podległości służbowej, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników, chociażby działania lub zachowania te znajdowały podstawy w zakresie funkcjonowania hierarchicznej struktury organizacyjnej w Policji.

Projekt zakłada obligatoryjność zlecania czynności wyjaśniających w przypadku zgłoszenia mobbingu, a także przyznanie osobie zgłaszającej mobbing statusu pokrzywdzonego na mocy ustawy. Ponadto, propozycja przewiduje wskazanie pełnomocników komendanta głównego oraz komendantów wojewódzkich ds. ochrony praw człowieka, jako uprawnionych do wykonywania czynności wyjaśniających w sprawach mobbingu. Postępowania dyscyplinarne prowadzić mają rzecznicy dyscyplinarni, gdy pełnomocnicy uznają wszczęcie postępowania dyscyplinarnego za zasadne.

Projekt nowelizacji zakłada również rezygnację z możliwości uznania mobbingu za czyn mniejszej wagi, a tym samym z możliwości przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej lub dobrowolnego poddania się karze. Propozycja doprecyzowuje także okres przedawnienia karalności za mobbing (karalność mobbingu ustaje po upływie 2 lat od dnia popełnienia czynu bezpośrednio poprzedzającego zgłoszenie pokrzywdzonego o mobbingu).(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska