Reklama

Za nowelizacją zagłosowało 230 posłów, przeciw było 140, 63 wstrzymało się.

Wcześniej, podczas drugiego czytania projektu, PiS zgłosiło poprawkę, która zakłada, że od 2022 roku o 5,2 proc. ma zwiększyć się wynagrodzenie osób pracujących w zakładach karnych. Poprawka - jak wyjaśnił przewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych Wiesław Janczyk (PiS) – jest efektem wzrostu płacy minimalnej oraz kwoty wolnej od podatku wynikającej z rządowego projektu Polski Ład. Za zgłoszoną poprawką głosowało 227 posłów, przeciw było 203.

Ustawa przewiduje, że Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, będzie określał zasady i tryb postępowania przy zatrzymywaniu fałszywych pieniędzy oraz postępowania z nimi. Zasady te będą określone w rozporządzeniu wydanym przez MS.

Rozporządzenie to powinno precyzyjnie rozgraniczyć kilka etapów procedury. W odniesieniu do pierwszego etapu, gdy dochodzi do zatrzymania podejrzanego znaku pieniężnego, rozporządzenie określi sposób zabezpieczenia tego znaku (tak aby na dalszym etapie nie doszło do jego podmiany), wydawania potwierdzenia zatrzymania (protokół), wskaże także, jakie podmioty i w jakich okolicznościach mogą zatrzymać znak pieniężny oraz określi, w jakich sytuacjach musi się to odbyć z udziałem policji. W odniesieniu do drugiego etapu, gdy zatrzymany znak musi zostać przekazany do ekspertyzy celem potwierdzenia lub wykluczenia fałszerstwa, rozporządzenie określi sposób jego przekazywania, warunki jakie musi spełnić podmiot dokonujący ekspertyzy, oraz sposób jej dokumentowania. Rozporządzenie określi także dalszy tryb postępowania – albo zwrotu zatrzymanego znaku pieniężnego, gdy ekspertyza potwierdzi jego autentyczność albo zatrzymania na potrzeby prowadzonego postępowania.

Ustawa wchodzi w życie trzy miesiące po ogłoszeniu, z wyjątkiem zmian wprowadzonych poprawą, które wchodzą w życie dzień po ogłoszeniu.