Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku z brakiem pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie prawa dostępu do adwokata (dyrektywa 2013/48/UE), poinformowała Komisja. Wezwanie do usunięcia uchybienia skierowane zostało też do pięciu innych państw.

Dyrektywa ta ustanawia minimalne normy dotyczące prawa osoby podejrzanej do dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania.

"Dyrektywa stanowi również, że osoby podejrzane mają prawo do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawo do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności" - czytamy w komunikacie.

Wezwanie do usunięcia uchybienia zostało skierowane także do Austrii, Holandii, Rumunii, Szwecji i Włoch.

Komisja przeanalizowała, w jaki sposób sześć państw członkowskich transponowało dyrektywę do prawa krajowego i stwierdziła, że istnieją pewne luki w zakresie praw dzieci.

Dyrektywa gwarantuje, że od wczesnych etapów zatrzymania policyjnego dzieci nie mogą być pozbawione wolności bez wiedzy stosownej osoby trzeciej. Stwierdzone luki dotyczą obowiązku informowania osoby, na której spoczywa odpowiedzialność rodzicielska, w sytuacji gdy byłoby sprzeczne z celem najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka, podała Komisja.

Państwa mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu im uzasadnionej opinii.