Wcześniej posłowie odrzucili poprawki zgłoszone do noweli o izbach rolniczych. Za nowelizacją ustawy o izbach głosowało 418 posłów, 8 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu, natomiast za nowelą o grupach producentów rolnych i ich związkach było 439 posłów, nikt nie był przeciwny, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Dzięki nowym przepisom, ma ulec zwiększeniu konkurencyjność grup producentów rolnych na rynku oraz dochodowość gospodarstw domowych rolników będących ich członkami.

Najważniejsze rozwiązania w nowelizacji ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach:

 • Zmniejszono obowiązkowy poziom wielkości wyprodukowanych produktów lub grupy produktów, jaka musi zostać sprzedana do grupy producentów rolnych - z co najmniej 80% do co najmniej 70%. Obowiązkiem tym objętych będzie co najmniej 90% producentów rolnych zrzeszonych w grupie, zamiast dotychczasowych 100%.
 • Wprowadzono 90-dniowy termin na wydanie przez dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup.
 • Wprowadzono możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej.
 • Wprowadzono obowiązek złożenia - wraz z wnioskiem o uznanie grupy producentów rolnych lub organizacji producentów - wersji elektronicznej planu biznesowego. 
 • Wydłużono termin na złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym - wniosek ten powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 60 dni (dotychczas 90 dni) przed zakończeniem danego roku działalności grupy.
 • Wyłączono związki grup producentów rolnych z obowiązku składania prezesowi ARiMR rocznego sprawozdania finansowego.
 • Wprowadzono obowiązek określenia maksymalnego odsetka głosów i udziałów, jakie mogą posiadać członkowie udziałowcy lub akcjonariusze organizacji producentów.
 • Wprowadzono możliwość zmiany planu biznesowego dla organizacji producentów - wniosek o zmianę planu powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 60 dni przed zakończeniem danego roku działalności organizacji producentów.
 • Upoważniono dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR do zatwierdzania zmian w planie biznesowym, na wniosek organizacji producentów. Wniosek ten musi być złożony najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem danego roku działalności organizacji.
 • Postanowienia dotyczące okresu wypowiedzenia członkostwa w organizacji (który nie może być krótszy niż 6 miesięcy) będzie określony w statucie, umowie lub innym akcie założycielskim organizacji producentów rolnych.

Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Natomiast nowela ustawy o izbach rolniczych zakłada, że Krajowa Rada Izb Rolniczych ponosi koszty uczestnictwa polskich rolników w organizacjach ponadnarodowych i będą one dofinansowywane z budżetu państwa, w formie dotacji celowej.

Najważniejsze rozwiązania nowelizacji ustawy o izbach rolniczych:

 • Koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, w latach 2021-2026, będzie ponosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych. Koszty będą dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
 • Wprowadzono regulacje dotyczące elementów umowy zawieranej między ministrem właściwym do spraw rolnictwa a KRIR oraz regulacje związane z udzielaniem dofinansowania organizacjom rolniczym.

Polskie organizacje rolnicze zrzeszone są w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA). Gremia te służą one wymianie poglądów i wypracowywaniu stanowisk w zakresie proponowanych przez Komisję Europejską regulacji prawnych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.