Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym, nakładającą na Głównego Inspektora Transportu Drogowego obowiązek utworzenia systemu wymiany komunikatów RSI dotyczących kontroli pojazdów oraz uzupełnienie ewidencji naruszeń o nowe dane, które powinny zostać umieszczone w protokole kontroli drogowej pojazdu, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Celem nowelizacji było dostosowanie polskiego prawa do przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2205 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących procedur zgłaszania pojazdów użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej.

Ustawa nakłada na Głównego Inspektora Transportu Drogowego obowiązek utworzenia systemu wymiany komunikatów RSI, w ramach prowadzonego punktu kontaktowego.

"W przypadku gdy wstępna lub szczegółowa drogowa kontrola techniczna pojazdów (kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczep kategorii O3 i O4 i ciągników kołowych kategorii T5 użytkowanych na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy) wykaże, że kontrolowany pojazd niezarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska, Główny Inspektor Transportu Drogowego informuje o wynikach kontroli państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym pojazd ten jest zarejestrowany, oraz może zwrócić się do właściwego organu tego państwa o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego tego pojazdu" – czytamy w komunikacie.

Przekazywanie informacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego będzie następować za pomocą systemu komunikatów RSI.

Prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego centralna ewidencja naruszeń (CEN), zostanie powiększona o dane dotychczas niegromadzone, które powinny zostać umieszczone zarówno w protokole drogowej kontroli technicznej pojazdu, jak i bardziej szczegółowej drogowej kontroli technicznej przekazywanym w formie komunikatu RSI. Wśród gromadzonych danych znajdą się informacje obejmujące: markę, typ, numer rejestracyjny, numer VIN i kraj rejestracji pojazdu. Celem tej zmiany jest więc umożliwienie gromadzenia i przetwarzania danych w zakresie zgodnym z wymogami rozporządzenia (UE) 2017/2205.

Nowelizacja modyfikuje również dotychczasowy sposób przekazywania przez wojewódzkich inspektorów transportu drogowego do Głównego Inspektora Transportu Drogowego informacji uzyskanych w trakcie kontroli pojazdów, tj. przy użyciu formularzy elektronicznych lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Informacje te będą przekazywane niezwłocznie po zakończeniu kontroli za pośrednictwem centralnej ewidencji naruszeń (CEN).

Nowela wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji, dot. usługi systemu wymiany komunikatów RSI, który wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia.