Uchwalona 21 stycznia 2021 r. ustawa reguluje sprawowanie nadzoru nad SUFO, które działają na obszarach i w obiektach jednostek organizacyjnych podległych bądź podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. Jak podała Kancelaria, zmiany w ustawie o ochronie osób i mienia obejmują m.in. określenie zakresu i form nadzoru szefa MON, sprawowanego za pośrednictwem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej nad działalnością SUFO realizujących zadania z zakresu ochrony obszarów i obiektów wojskowych.

Nowela wprowadza też zmiany w zasadach wydawania upoważnień dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do dokonywania kontroli oraz zasad przeprowadzania czynności kontrolnych.

Zmiany w ustawie o ochronie osób i mienia dotyczą również podmiotów zobowiązanych do usuwania naruszenia przepisów prawa oraz nieprawidłowości stwierdzonych w ramach przeprowadzania czynności kontrolnych. Zobowiązanymi do usuwania naruszeń i nieprawidłowości są dowódca jednostki wojskowej oraz przedsiębiorca objęty nadzorem lub osoba przez niego upoważniona.

Zmiany dotyczą też organów wojskowych udzielających zgody na powierzenie ochrony obszarów i obiektów wojskowych specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym, elementów umowy pomiędzy dowódcą jednostki wojskowej i przedsiębiorcą, na podstawie której następuje powierzenie ochrony obszarów i obiektów wojskowych, czy zakresu dokumentacji posiadanej przez SUFO.

Zakres zadań Żandarmerii Wojskowej określony w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych został rozszerzony o zadanie, jakim jest przeprowadzanie kontroli ochrony obszarów, obiektów i urządzeń przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.