Za ustawą budżetową na rok 2021 wraz z poprawkami opowiedziało się wczoraj wieczorem 98 senatorów, dwóch wstrzymało się od głosu. Ustawa budżetowa na 2021 rok zakłada deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł, wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%.

Część poprawek, przyjętych przez Senat dotyczyła przesunięcia środków na ochronę zdrowia. Senatorowie zdecydowali, że 4 mld zł powinno trafić na dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników systemu ochrony zdrowia, zajmujących się chorymi na COVID-19, a nie tylko tymi, którzy zostali do tych zajęć skierowani przez wojewodów.

Uznali też, że 1,95 mld zł zostanie przekazanych na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, ponad 300 mln zł dofinansowanie leczenia na COVID-19 (120 mln zł na leczenie pacjentów z powikłaniami po COVID-19, 100 mln zł dla Państwowego Ratownictwa Medycznego na zakup sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19; 100 mln zł dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na walkę z COVID-19), 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą oraz 80 mln zł na dofinansowanie zadań w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych.

Przyjęto też poprawkę, zakładającą przeznaczenie 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli, a także 300 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów.

Niektóre z poprawek zakładają utworzenie rezerw celowych z przeznaczeniem środków na: fundusz rekompensat dla rolników i producentów rolnych (250 mln zł), dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 20 latach służby (95 mln zł), przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie (30 mln zł), pomoc dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz pomoc dla osób represjonowanych przez władze Białorusi (10 mln zł) oraz dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności (3 mln zł).

Poparcie Izby uzyskały też propozycje skierowania środków na realizację w 2021 r. programów: Senior+ na lata 2021-25 (60 mln zł w 2021 r.), integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–30 (11 mln 400 tys. zł w 2021 r.), wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w latach 2021-25 (39 mln 30 tys. zł w 2021 r.), a także utworzenia programu in vitro z kwotą 100 mln zł. Zdecydowali też o dofinansowaniu kół gospodyń wiejskich kwotą 22 mln zł.

Senatorowie zdecydowali o skreśleniu przepisu, umożliwiającego przekazanie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych o wartości 1 mld 950 mln zł jako rekompensaty z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych.

Przyjęte zostały także poprawki zwiększające budżety: Kancelarii Senatu o 10 mln zł na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą; Rzecznika Praw Obywatelskich o 3 mln 300 tys. zł i Państwowej Inspekcji Pracy o 5 mln zł.

Poparcie Izby uzyskały też bardziej szczegółowe poprawki dot. dofinansowania inicjatyw regionalnych m.in.: budowy, rozbudowy i remontów szpitali, budowy i przebudowy dróg, obwodnic, mostów i przejść kolejowych, budowy oczyszczalni ścieków i zbiorników retencyjnych czy ochrony zabytków.

Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł.

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ustalono na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

W ustawie budżetowej na 2021 rok zapewniono m.in.:

- finansowanie programu Rodzina 500+ (41 mld zł),

- zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104%),

- waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84% (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),

- realizację świadczenia "Dobry start" (1,4 mld zł),

- finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,

- finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2% PKB,

- wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

- finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,

- zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.