Senacka komisja środowiska bez poprawek zaakceptowała we wtorek nowelę ustawy o lasach, która pozwala na wykup lub pierwokup prywatnych gruntów leśnych przez Lasy Państwowe po 1 maja br.

Nowela umożliwi Skarbowi Państwa reprezentowanego przez Lasy Państwowe nabywanie przez pierwokup lub wykup gruntów leśnych zbywanych przez osoby fizyczne czy osoby prawne.

Przepisy będą dotyczyć gruntów m.in.: oznaczonych jako lasy w ewidencji gruntów i budynków, przeznaczonych do zalesiania, objętych uproszczonym planem urządzenia lasu.

Prawo pierwokupu ma dotyczyć przypadków, gdy grunty leśne będą nabywane na podstawie umowy sprzedaży. Natomiast wykup będzie dotyczyć sytuacji, kiedy grunty będą nabywane na podstawie umowy innej niż sprzedaż, np. zamiany czy darowizny. Pierwokup i wykup nie będzie dotyczyć przypadków zbycia gruntów na rzecz kręgu osób bliskich czy dziedziczenia.

Zdaniem resortu środowiska, nowe przepisy nie ingerują w konstytucyjną istotę prawa własności, ponieważ w przypadku chęci zbycia gruntu, właściciel zachowuje podstawowy atrybut swojego prawa, tzn. prawa do rozporządzania rzeczą. W przypadku woli zbycia, rzecz zostaje zbyta, tyle że nabywcą będzie Skarb Państwa.

Minister środowiska Jan Szyszko przypomniał podczas prac w Sejmie, że 1 maja br. mija 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej i gruntów leśnych przez cudzoziemców, przewidziany przez traktat akcesyjny.

"O ile ziemia rolna została zabezpieczona, o tyle ziemia leśna jest w tej sytuacji siły nabywczej, stosunkowo bezbronna" - ocenił.

Według ministra, nowelą ustawy o lasach wracamy do czasów II RP, kiedy państwowe przedsiębiorstwa leśne wykupywały od prywatnych właścicieli lasy, "by te nie zostały wycięte, nie dostały się w obce ręce".

Podczas prac nad ustawą wiceminister środowiska Andrzej Konieczny wyjaśniał, że w Polsce jest blisko 2 mln ha niepaństwowych gruntów leśnych.

Tłumaczył, że nowe przepisy pozwolą Lasom Państwowym wywiązywać się ze swoich obowiązków, czyli powiększania areału lasów jako strategicznych zasobów naturalnych kraju. Krajowy program zwiększania lesistości zakłada powiększenie powierzchni leśnych do 30 proc. powierzchni kraju w 2020 r. i 33 proc. w 2050 r. Obecnie jest to 29 proc.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 30 kwietnia. Senat na plenarnym posiedzeniu zajmie sie nowela być może już w środę. (PAP)