Projekt nowelizacji ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Polski oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium ma on na celu ustanowienie podstawy prawnej do przyjęcia obcych wojsk, np. tzw. szpicy NATO, dla wzmocnienia polskich sił zbrojnych, zanim jeszcze formalnie rozpocznie się wojna.

Projekt przewiduje, że zgodę na pobyt wojsk obcych "w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych RP przez stronę wysyłającą" w operacjach wojskowych prowadzonych w Polsce w czasie pokoju będzie wydawał prezydent na wniosek rządu.

Ministrowie rozpatrzą też projekt zmian w Kodeksie pracy, który zakłada, że umowa o pracę ma mieć formę pisemną, a jeśli nie została tak zawarta pracownik przed podjęciem pracy musi otrzymać na piśmie potwierdzenie jej warunków. Projekt, który przygotował resort pracy, zakłada również, że pracownik musi być zapoznany z regulaminem pracy przed dopuszczeniem go do niej - obecnie ma być zapoznany przed rozpoczęciem pracy.

Obecnie zgodnie z Kodeksem umowę o pracę należy potwierdzić pracownikowi w dniu podjęcia pracy - czyli do końca tego dnia. Podczas kontroli inspekcji pracy osoby, które takiej umowy nie mają, wskazywane są jako pracujące pierwszy dzień. W ocenie PIP najczęściej jest to nieprawdziwa informacja i taki zapis służby pracodawcom do nielegalnego zatrudniania. Po zmianie, każdy pracujący będzie musiał mieć umowę na piśmie, albo na piśmie potwierdzone jej warunki, co będzie jednoznaczne dla służb kontrolujących zatrudnienie.

Rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, który ma na celu zapewnienie producentom rolnym szerszy dostęp do ubezpieczeń z dopłatą z budżetu.

Zgodnie z projektem dopłaty budżetowe będą obowiązywały, jeżeli zakłady ubezpieczeń określą stawkę taryfową nieprzekraczającą 9 proc. sumy ubezpieczenia. A w przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI - w wysokości nie większej niż odpowiednio 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia upraw. Ma to zachęcić zakłady ubezpieczeniowa do ubezpieczenia gruntów, na których częściej występują straty.

Dopłata z budżetu do składek ubezpieczeniowych będzie wynosiła 65 proc. składki. Ale gdy firmy ubezpieczeniowe określą wyższe stawki niż planowane w projektowanej ustawie, dopłaty z budżetu nie będzie.

Projekt dotyczy też upowszechnienia umów ubezpieczenia zawierających pakiety rodzajów ryzyka, przy czym zachowana zostanie możliwość wyboru przez rolnika rodzaju ryzyka do ubezpieczenia - obecnie rolnicy na ogół zawierają umowy na jedno ryzyko występujące w rolnictwie, najczęściej jest to ubezpieczenie od suszy. Resort rolnictwa, który przygotował projekt, proponuje, by ustawa weszła w życie 1 marca br.

Ponadto Rada Ministrów rozpatrzy też projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, którym we wtorek zajmie się rządem, ma na celu ułatwienia w budowie sieci szerokopasmowych i innych inwestycjach telekomunikacyjnych.

W uzasadnieniu projektu przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji napisano, że ma on na celu pilne usunięcie najważniejszych barier administracyjnych i prawnych, blokujących inwestycje telekomunikacyjne oraz zabezpieczenie świadczenia usług użytkownikom końcowym, zwłaszcza szerokopasmowego dostępu do internetu i łączności bezprzewodowej. Chodzi m.in. o zapewnienie normalnych usług także przy wydarzeniach gromadzących bardzo licznych użytkowników, jak np. Światowe Dni Młodzieży w 2016 r.

Projektowana ustawa przewiduje środki, które mają na celu zmniejszenie kosztów prowadzenia robót budowlanych przy budowie sieci szerokopasmowych poprzez obowiązek koordynacji robót budowlanych i zapewnienie dostępu do już istniejących elementów infrastruktury technicznej. (PAP)