Wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit zapewnia o ważności dzisiejszych egzaminów na prawo jazdy. Zdaniem polityka zamieszanie z rozporządzeniami dotyczącymi egzaminów nie wpłynie na postępowanie względem zdających.

Dzisiejsze egzaminy na prawo jazdy są ważne. Ci, którzy je zdali będą mogli odebrać dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów. Wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit poinformował, że zostały wydane dwa rozporządzenia organizujące egzaminy na prawo jazdy i weszły w życie z dniem dzisiejszym.

Wcześniej Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk zapewniał, że zamieszanie jest bezprzedmiotowe, gdyż przepisy wskazujące formę egzaminów są opisane w ustawie.

Przyczyną opóźnienia w wydaniu rozporządzeń była konieczność dwukrotnego dostosowania projektów rozporządzeń do zmian wprowadzających system CEPIK 2.0, a następnie do zmian przesuwających wejście w życie przepisów wprowadzających CEPIK 2.0. na przełomie 2015 i 2016 r. Konieczne było przeprowadzenie po raz kolejny wymaganych uzgodnień międzyresortowych. Dodatkowo rozporządzenia wymagały uzyskania kontrasygnaty MSWiA i MON.