Elektroniczny dokument Diia.pl, który mogą uzyskać uchodźcy z Ukrainy, aby potwierdzać swoją tożsamość, ułatwi im też przekraczanie granicy. Tak zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy. Przygotowało go Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, uciekając przed wojną, mogą przebywać tu legalnie przez 18 miesięcy (od 24 lutego br.), nie są im jednak wydawane specjalne dokumenty potwierdzające legalny pobyt, które miałyby postać zbliżoną do kart pobytu lub innych zaświadczeń pobytowych. Mają prawo z Polski wyjeżdżać, ale nie na dłużej niż miesiąc. W praktyce jednak zdarza się, że osoby, które wyjechały z powrotem do Ukrainy, np. odwiedzić rodzinę albo załatwić ważne formalności, mają problem z ponownym wjazdem. Straż Graniczna sprawdza m.in. dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy z Polską.
Za każdym razem podczas kontroli granicznej weryfikowane są warunki wjazdu cudzoziemca na terytorium Polski, w tym badane są okoliczności co do zastosowania podstaw do umożliwienia wjazdu w trybie szczególnym. Funkcjonariusze sprawdzają, czy osoba spełnia warunki wjazdu (w tym m.in. czy posiada paszport, wizę, jeśli jest wymagana, jak uzasadnia cel i warunki planowanego pobytu oraz czy posiada wystarczające środki utrzymania) – informuje por. Anna Michalska, kierownik zespołu prasowego komendanta głównego SG.
Rząd chce ułatwić Ukraińcom ponowne przekraczanie granicy. Zaproponowany projekt rozporządzenia zakłada rozszerzenie katalogu procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny może być wykorzystywany do stwierdzania tożsamości, o kontrolę graniczną.
Dokument ten jest wyświetlany na ekranie telefonu komórkowego. Aby korzystać z Diia.pl, konieczne jest posiadanie numeru PESEL oraz aktywnego profilu zaufanego. Z cyfrowego rozwiązania mogą korzystać wszystkie osoby posiadające obywatelstwo ukraińskie, które są pełnoletnie oraz przekroczyły polsko-ukraińską granicę po 24 lutego 2022 r.
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów