Spadło zaufanie do premier Ewy Kopacz, jednak nadal ma ona więcej zwolenników niz przeciwników. Nieznacznie pogorszyły się też notowania rządu. Nieco gorsze są też oceny wyników jego działalności, w tym polityki gospodarczej.

Z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że w grudniu przybyło niezadowolonych z tego, że na czele rządu stoi obecna premier (o 7 punktów, do 29%), jednocześnie zaś ubyło zadowolonych (o 4 punkty, do 49%).

Zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Ewa Kopacz, stosunkowo najczęściej wyrażają badani o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1500 zł (64%), zadowoleni z warunków materialnych własnych gospodarstw domowych (58%), mieszkający w największych, ponad półmilionowych miastach (58%). W grupach społeczno-zawodowych poparcie dla Ewy Kopacz deklarują przede wszystkim pracujący na własny rachunek (68%) oraz kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (60%). Z większą przychylnością do nowej premier odnoszą się badani o orientacji lewicowej (62%) oraz centrowej (61%) niż ci, którzy identyfikują się z prawicą (45%) lub mają niesprecyzowane poglądy polityczne (32%).

Zadowolenie z premier Ewy Kopacz wyraża ogromna większość wyborców PO oraz ponad połowa sympatyków SLD i PSL. Badani niezdecydowani czy brać udział w potencjalnych wyborach oraz niezamierzający w nich uczestniczyć również częściej deklarują zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Ewa Kopacz. Najbardziej krytyczni w tym względzie są natomiast zwolennicy PiS wraz z Solidarną Polską i Polską Razem, wśród których przeważa niezadowolenie.

Z badania CBOS wynika, że rząd wciąż ma zdecydowanie więcej zwolenników niż przeciwników, pozytywne oceny efektów jego dotychczasowej działalności przeważają nad negatywnymi, a zasięg społecznej akceptacji Ewy Kopacz na stanowisku premiera jest większy niż dezaprobaty. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich
wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4-11 grudnia na liczącej 936 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.