Rada Ministrów zatwierdziła kontrakty terytorialne dla 7 województw: lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego, podała Kancelaria Premiera. We wrześniu rząd przyjął kontrakty dla województw: śląskiego i podlaskiego.

Kontrakt terytorialny to umowa zawierana między rządem a samorządem województwa, w której określa się cele rozwojowe i przedsięwzięcia istotne dla rozwoju kraju oraz danego województwa. Zatwierdzone kontrakty mają obowiązywać w latach 2014-2023. Kancelaria podkreśla, że nie są to jednak dokumenty zamknięte, będzie je można uzupełnić o nowe przedsięwzięcia w miarę dostępności środków finansowych.

"W ramach kontraktów terytorialnych mają być realizowane przedsięwzięcia innowacyjne oraz inwestycje transportowe (kolejowe i drogowe), zapewniające dogodne połączenia regionalne i krajowe. Ważnym zadaniem będzie rozwój sektora energetyki i infrastruktury przeciwpowodziowej. Kolejny obszar działań to: zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie wykluczenia społecznego, rozwój edukacji oraz podniesienie jakości i dostępności usług z ochrony zdrowia" - czytamy w komunikacie.

Kontrakty obejmują również działania na rzecz rozwoju miast, w szczególności wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Zakładają też kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarach dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi.

"Źródłami finansowania kontraktu będą przede wszystkim: środki przeznaczone na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020, budżety: państwa, danego województwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, a także środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne. W realizację kontraktu mogą być również zaangażowane fundusze prywatne" - podano także w materiale.