W wyborach z 25 maja Polacy wybiorą swoich 51 przedstawicieli w Parlamencie Europejskim na lata 2014-2019.

Polacy wybiorą eurodeputowanych po raz trzeci (wcześniej wybierali ich w 2004 i 2009 roku). W dniu głosowania lokale wyborcze otwarte będą bez przerwy od godz. 7 do godz. 21. Identycznie godziny obowiązują w przypadku Polaków głosujących w obwodach za granicą oraz na polskich statkach morskich – przy czym za każdym razem bierze się pod uwagę czas lokalny.

Ważne: Niektórzy Polacy oddali już głos w wyborach korespondencyjnie, a niektórzy wezmą udział w głosowaniu 24 maja (dotyczy to niektórych obwodów zagranicznych, m.in. w USA, Kanadzie i kilku innych krajach obu Ameryk).

Kto może zagłosować?

W wyborach może wziąć udział każdy obywatel, który najpóźniej 25 maja skończy przynajmniej 18 lat. Ponadto prawo do głosowania ma każdy obywatel innego kraju UE, który stale zamieszkuje w Polsce i widnieje w rejestrze wyborców. Głosować nie mogą osoby pozbawione praw publicznych i ubezwłasnowolnione.

Ważne: Aby móc oddać głos w wyborach należy wziąć ze sobą do lokalu wyborczego dowód osobisty lub paszport – bez jednego z tych dokumentów nie otrzymamy karty do głosowania.

Gdzie można oddać głos?

Głosować można w lokalu wyborczym wyznaczonym dla miejsca stałego zameldowania – w takim lokalu jesteśmy automatycznie zapisani w rejestrze wyborców. Do 20 maja można było dopisać się do rejestru wyborców w miejscu, w którym będziemy przebywali w dniu wyborów. Do 23 maja można było również pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, które skreśla nas z rejestru wyborców w danej gminie i pozwala zagłosować w dowolnie wybranym lokalu wyborczym w Polsce, za granicą lub na polskim statku morskim.

Szczególne zasady dotyczące miejsca głosowania dotyczą studentów oraz pacjentów szpitali, domów pomocy społecznej i więźniów. Te grupy wyborców będą mogły oddać głos w obwodach głosowania utworzonych na terenie odpowiednio: akademika, szpitala, domu pomocy czy więzienia.

A co w przypadku osób, które 25 maja będą przebywać za granicą? Każda z takich osób, która chciała oddać głos w wyborach, powinna była do 22 maja, zgłosić zamiar głosowania właściwemu dla danego miejsca konsulowi polskiemu (można było to zrobić ustnie).

Gdy w spisie wyborców brakuje twojego nazwiska

Może się zdarzyć, że członek komisji wyborczej nie znajdzie nazwiska wyborcy w spisie uprawnionych do głosowania. Jeśli wyborca nie ma ze sobą zaświadczenia o prawie do głosowania, wówczas istnieją tylko trzy przesłanki, które spowodują, że będzie mógł pobrać kartę i zagłosować.

Po pierwsze – wyborca może udokumentować, że mieszka na stałe w danym obwodzie głosowania a urząd gminy potwierdzi, że taki wyborca znajduje się w rejestrze wyborców. Po drugie wyborca może udokumentować, że przed 25 maja opuścił szpital, akademik, dom pomocy społecznej lub więzienie, gdzie został dopisany do rejestru wyborców. Trzecia sytuacja jest odwrotnością drugiej: można głosować w szpitalu, akademiku, domu pomocy lub więzieniu, jeśli wyborca trafił tam przed 25 maja wyborów.

Jaki wybór ma głosujący?

9 komitetów wyborczych zarejestrowało swoich kandydatów w całej Polsce. Dodatkowo 3 komitety zgłosiły kandydatów w niektórych okręgach wyborczych.

Jak prawidłowo oddać głos?

Należy postawić znak „x” przy wybranym nazwisku osoby kandydującej. Zakreślenie dwóch lub większej liczby nazwisk z tej samej listy spowoduje, że głos będzie nadal ważny, choć zostanie on policzony dla zakreślonego kandydata najwyżej umieszczonego na liście. Zakreślenie dwóch lub więcej nazwisk z różnych list albo brak znaku „x” na karcie głosowania spowoduje nieważność głosu.

Jak wyliczane są wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce zasady wyłaniania europosłów określa dział VI ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Na podstawie protokołów z wszystkich 13 okręgów wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza oblicza, które komitety mają prawo do udziału w podziale mandatów – tzn. na które komitety zagłosowało co najmniej 5 proc. wyborców w skali kraju (tzw. próg wyborczy). Komitety, które przekroczyły próg wyborczy przechodzą do drugiego etapu. Tutaj głosy poddawane są obliczeniom według metody d’Hondta, która preferuje duże komitety. W ten sposób każdy komitet powyżej progu wyborczego otrzymuje swoją pulę mandatów do podziału wewnątrz komitetu. W trzecim i ostatnim kroku Państwowa Komisja Wyborcza wylicza ile mandatów przypada na konkretną listę i kto konkretnie otrzymuje mandat (tutaj także stosowana jest skomplikowana metoda Hare'a-Niemeyera, która preferuje małe i średnie komitety).