Senacka komisja budżetu i finansów opowiedziała się w czwartek za przyjęciem ustawy okołobudżetowej, proponując jednocześnie wykreślenie artykułu pozwalającego w przyszłym roku przekazać Funduszowi Reprywatyzacji skarbowe papiery wartościowe wartości do 3 mld zł.

Senatorowie chcą ponadto, aby minister finansów mógł przenosić środki w ramach budżetu po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej.

Według senatorów, wydania opinii sejmowej komisji finansów ma m.in. wymagać utworzenie rezerwy celowej na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym skutków suszy, czy przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków epidemii.

Żadna z poprawek nie uzyskała pozytywnej opinii resortu finansów.

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, czyli ustawę okołobudżetową, 19 listopada tego roku. Posłowie przyjęli poprawki PiS, m. in. pozwalające na dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju kwotą 6,6 mld zł.

Sejm wprowadził do ustawy poprawki PiS, które wcześniej uzyskały pozytywną opinię sejmowej komisji finansów publicznych. Tym samym w ustawie znalazły się zapisy podnoszące kwotę na wynagrodzenia pracowników instytucji kultury o 20 mln zł (do 55 mln zł) oraz przedłużające o rok, do końca 2021 r., możliwość nabywania przez skarb państwa udziałów w spółkach ze środków Funduszu Reprywatyzacji.

Zgodnie z ustawą okołobudżetową w 2021 r. rząd planuje w przyszłym roku zamrożenie wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych na poziomie z 2020 r. Przewidziano też zamrożenie płac sędziów, prokuratorów, asesorów i referendarzy sądowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.

Zmienią się też zasady dotyczące naliczania nagród uznaniowych. W miejsce funduszu nagród możliwe będzie przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia czy zachowania, ze środków będących w dyspozycji kierowników jednostek w funduszu wynagrodzeń, a które z przyczyn obiektywnych nie zostały wydatkowane.

Ustawa zakłada też podniesienie limitu wydatków dotyczących realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny, dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego; zakupu szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień.

Przewidziano także umorzenie pożyczki udzielonej Funduszowi Solidarnościowemu z Funduszu Rezerwy Demograficznej w 2019 r. oraz umorzenie pożyczki udzielonej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski