Rząd za projektem, doprecyzowującym zasady wjazdu obywateli UE na teryt. Polski


Warszawa, 01.12.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, dotyczący swobodnego przemieszczania się i pobytu obywateli UE na terytorium państw członkowskich, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).
"Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawa obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadzono także instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE oraz uregulowano nowe podstawy prawne dotyczące odmowy prawa pobytu i prawa stałego pobytu. Zapewniono także stosowanie przez Polskę umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE w przypadku praw pobytowych obywateli brytyjskich i członków ich rodzin" – czytamy w komunikacie.
Projekt zawiera przepisy, które dostosowują polskie prawo do unijnej dyrektywy, w szczególności w kwestii ograniczenia prawa do swobody przepływu osób ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz nadużycie prawa. Proponowane rozwiązania uwzględniają również aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.
Projekt reguluje zasady cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE oraz zawiera nowe podstawy prawne odmowy prawa pobytu i prawa stałego pobytu; wprowadza także zmiany nazw dokumentów wydawanych członkom rodziny obywateli UE, niebędących unijnymi obywatelami.
W projekcie nowelizacji znalazły się także rozwiązania, pozwalające na pobieranie odcisków linii papilarnych od członków rodziny obywateli UE, a także zamieszczanie ich w kartach pobytowych oraz kartach stałego pobytu, a także przepisy dotyczące zwrotu dokumentów wydawanych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin, zgłaszania ich utraty, uszkodzenia oraz procedury anulowania.
Do projektu wprowadzono przepisy, które pozwolą Straży Granicznej na przeprowadzanie wywiadu środowiskowego oraz sprawdzenia w miejscu pobytu obywatela UE w przypadku podejrzenia zawarcia fikcyjnego małżeństwa, Straż Graniczna ma też zyskać kompetencje związane z wydawaniem decyzji w sprawie wydalenia obywateli UE oraz członków rodziny niebędących obywatelami UE.
Inne z proponowanych rozwiązań dotyczą postępowania w sprawie zatrzymania obywatela UE albo członka rodziny niebędącego obywatelem UE, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców.
Projekt nowelizacji uwzględnia również przepisy „Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej". Chodzi o zasady wjazdu i pobytu obywateli brytyjskich, członków ich rodzin oraz innych osób objętych zakresem stosowania tej umowy na terytorium Polski – po okresie przejściowym, który kończy się 31 grudnia 2020 r.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.
Wyjątkiem będą przepisy dotyczące nowych zasad wydawania zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, kart pobytowych, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu oraz kart stałego pobytu, które mają obowiązywać 2 sierpnia 2021 r. Ma to pozwolić na dostosowanie systemu teleinformatycznego do nowego sposobu personalizacji karty pobytowej i karty stałego pobytu, a także na przygotowanie się do wydawania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w nowym formacie, tj. dokumentu zabezpieczonego ze zdjęciem.
(ISBnews)