Ten bardzo ważny dla działalności gospodarczej polskich firm, dla których eksport/import towarów oraz międzynarodowy łańcuch dostaw odgrywają istotną rolę, sektor usług biznesowych, nie ma do tej pory adekwatnego badania, które byłoby przeprowadzone przez niezależną firmę doradczą w sposób profesjonalny i metodyczny
Media

Nasz ranking w roku 2020 przeciera zatem szlaki. Badanie spełnia następujące kryteria:

• kompletność (do badania i udziału w rankingu zaproszonych zostało 100+ agencji celnych);
• obiektywność (ranking bazuje na obiektywnej, tj. liczbowo-jakościowej ocenie składającej się z wyników w różnych kategoriach pozwalających porównać badane firmy w zakresie istotnych aspektów (opisanych poniżej);
• transparentność (metodologia oraz wyniki udostępniamy szerokiej opinii publicznej, w tym licznej grupie firm polskich i międzynarodowych, które są zainteresowane korzystaniem z usług agencji celnych lub współpracują już z takimi podmiotami.

Badania zostały zrealizowane w okresie wrzesień – październik 2020 r.

Metodologia badania

A. Ocena punktowa każdej z badanych firm w poniższych kategoriach oraz sumaryczna ocena z wszystkich kategorii, uwzględniająca ich wagę. Dane udostępniło 18 uczestników, za pierwsze miejsce w każdej z kategorii spółka otrzymała 18 pkt, za drugie 17 pkt itd. W przypadku pozycji ex aequo firmom przyznano średnią arytmetyczną wartości punktów za zajmowane miejsca. Następnie – celem sporządzenia ran-kingu głównego – wyniki poszczególnych kategorii były wartościowane poprzez uwzględnienie wagi danej kategorii (np. 1. miejsce w kategorii Przychody to: 18 pkt x 0,15 = 2,7 pkt, 5. miejsce w kategorii Oferowane usługi to 14 pkt x 0,25 = 3,5 pkt)

B. Badanie opierało się na:
• informacjach udzielonych przez spółki,
• dostępnych wynikach finansowych spółek (deklaracja firmy, dane w KRS),
• dostępnych publicznie informacjach o firmach i ich działalności,
• ocenie podjętej przez wskazanych przez spółki klientówC. Wzięte pod uwagę kategorie to:
• porównywanie danych finansowych firm (przychody z 2019 r.). Dane zostały przez niektóre firmy udostępnione do celów sporządzenia ran-kingu, ale bez podawania ich do wiadomości publicznej – stąd nie publikujemy wartości przychodów); waga kryterium w rankingu głównym: 15 proc.;
• porównanie zakresu oferowanych usług (waga kryterium w rankingu głównym: 25 proc.): usługi podstawowe, usługi dodatkowe, status AEO, możliwość odprawy scentralizowanej, możliwość obsługi celnej poza granicami kraju;
• porównanie jakości obsługi i innych kryteriów jakościowych (waga kryterium w rankingu głównym: 35 proc.). Sprawdzaliśmy zadowolenie klientów z następujących aspektów współpracy: ogólne zadowolenia ze współpracy z firmą; poziom zaufania, jakim klienci darzą firmę; po-ziom niezawodności agencji celnej w realizacji zleceń; cena usługi; wymogi dokumentacyjne i jasność w tym zakresie; gotowość agencji celnej do rozwiązywania ewentualnych problemów; profesjonalizm w komunikacji na linii klient – agencja celna; kompletność oferowanych usług i rozwiązań agencji celnej; umiejętność doradzenia klientowi podczas poszukiwania rozwiązań (np. wyjaśnienia, dlaczego potrzebne są pewne czynności lub dokumenty); budowanie świadomości klienta w kwestiach celnych, informowanie o zmianach.
Metoda badawcza: Od 1 do 3 klientów podanych przez agencję celną ocenia jakość obsługi w ankiecie składającej się z 10 pytań. Klient ocenia poziom satysfakcji w skali od 1 (niski) do 5 (wysoki). Do sporządzania rankingu w tej kategorii została wzięta pod uwagę średnia arytmetyczna wszystkich ocen otrzymanych od klientów. W przypadku równej średniej arytmetycznej dla kilku firm, o pierwszeństwie w rankingu decyduje liczba klientów, którzy wzięli udział w ankiecie i ocenili daną firmę;
• porównanie strategicznej pozycji firm na rynku (waga kryterium w rankingu głównym: 25 proc.): innowacyjność, procesy digitalizacji, Talent Management, rola w międzynarodowym łańcuchu dostaw, zrównoważona strategia wzrostu. W tej kategorii badanie obejmuje: analizę informacji uzyskanych bezpośrednio od firm (dotyczących powyższych punktów), analizę i weryfikację działalności firm w powyższych aspektach na bazie innych źródeł, analizę strony internetowej firm oraz analizę wizerunku publicznego firmy.
Ranking Agencje Celne - poznaj wyniki
pobierz plik