Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, pierwszym punktem prac Sejmu, które rozpoczną się o godz. 10, ma być drugie czytanie projektu noweli autorstwa PiS o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Celem zmian, jak zaznaczają autorzy projektu, jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszącym koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji.

Projekt zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. działalność w branżach gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu z tej działalności, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Reklama

W projekcie proponuje się zmianę polegającą na wykreśleniu terminu na przekazanie przez ministra ds. turystyki środków na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej oraz kosztów obsługi wypłat tych świadczeń. Jak zaznaczono obecnie obowiązująca ustawa zapewnia finansowanie przedmiotowego świadczenia w 2020 r. Zaproponowana zmiana zapewnić ma finansowanie również w kolejnym roku.

Projekt zakłada, że jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia będą pokrywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Założono, że koszty obsługi będą wynosiły 0,5 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.

Reklama

Sejm zajmie się także projektem noweli ustawy o działach administracji rządowej, który przewiduje m.in. wyodrębnienie takich nowych działów jak: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu.

Nowy dział geologia ma objąć kwestie wpływające na racjonalne gospodarowanie surowcami kopalnymi i zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego państwa. Wyodrębnienie działu leśnictwo i łowiectwo nastąpi z działu administracji rządowej środowisko. Centrum administracyjne rządu ma być właściwe dla określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz oraz ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji. Centrum ma się także zajmować koordynacją działań związanych ze współdziałaniem rządu i premiera z prezydentem, Sejmem, Senatem i innymi organami państwowymi.

Zgodnie ze wstępnym planem prac, drugie czytanie projektu zmian w ustawie o działach ma odbyć się w czwartek.

W porządku obrad Sejmu jest też II czytanie projektu ustawy okołobudżetowej na 2021 r. Pod koniec października sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła ten projekt i wprowadziła poprawkę PiS dotyczącą dopuszczalnego zadłużenia samorządów, odrzuciła poprawki opozycji wykreślające m.in. przepisy o zamrożeniu wynagrodzeń w budżetówce.

Posłowie rozpatrzą też projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który zakłada, że gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów, a nie wszystkich wytworzonych.

Posłowie mają się też zająć projektem zmian w Karcie Nauczyciela, w którym zaproponowano wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka". W projekcie doprecyzowano, że o podejrzeniu popełnienia takiego czynu nie zawiadamia się rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli okoliczności bezspornie wskazują, że do takiego czynu nie doszło

Zgodnie ze znowelizowaną w czerwcu 2019 r. Kartą nauczyciela dyrektor szkoły musi w ciągu trzech dni powiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli, jeśli jego zdaniem doszło do "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka". Zapis spotkał się z falą krytyki środowisk nauczycielskich.

Sejm ma zająć się projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz Prawa bankowego. Projekt, jak zapowiadała strona rządowa, ma uprościć i unowocześnić rozliczenie VAT. Wskazano na zmiany dotyczące m.in. fakturowania, ułatwień dla eksporterów czy systemu zwrotu VAT dla podróżnych Tax Free.

W porządku obrad jest też drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który przewiduje zwiększenie dofinansowanie do funduszu o 3 mld zł.

Możliwe, że Sejm ponownie zajmie się sprawą powołania Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponownie jedyną kandydatką na tę funkcję jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz; jej kandydaturę ponownie zgłosiły kluby: Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy wraz z posłami PSL. Kandydata na RPO nie zamierza, podobnie jak poprzednio, zgłaszać klub Prawa i Sprawiedliwości. Rudzińską-Bluszcz poparło do tej pory ponad tysiąc organizacji społecznych.

Kadencja obecnego RPO Adama Bodnara upłynęła 9 września. W Sejmie już raz podjęto próbę wyłonienia jego następcy. Jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była właśnie Rudzińska-Bluszcz, dotychczasowa współpracowniczka Bodnara, główna koordynatorką sądowych postępowań strategicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Podczas głosowania nie uzyskała jednak ona poparcia sejmowej większości. Przeciwko jej kandydaturze byli m.in. posłowie PiS i większość koła Konfederacji.

W piątek, w ostatnim dnia posiedzenia, posłowie mają zająć się projektami uchwał ws. ustanowienie patronów 2021 roku. Prezydium Sejmu proponuje, by przyszły rok ustanowić rokiem m.in. kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Aleksandra Ładosia, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza.

W piątek po południu odbędą się głosowania, m.in. nad poprawkami Senatu do rozpatrzonych ustaw.(PAP)

autor: Karol Kostrzewa