Unijni ministrowie ds. europejskich przyjęli zalecenia ws. koordynacji przy wprowadzaniu ograniczeń swobodnego przemieszczania się w UE w związku z Covid-19. Zakładają m.in. informowanie UE o obostrzeniach z 48-godzinnym wyprzedzeniem i regularne przekazywanie danych do ECDC.

„Pandemia Covid-19 zakłóciła nasze codzienne życie. Ograniczenia w podróżowaniu utrudniają niektórym naszym obywatelom dostanie się do pracy, na uniwersytet lub odwiedzanie bliskich. Naszym wspólnym obowiązkiem jest zapewnienie koordynacji wszelkich środków wpływających na swobodny przepływ oraz udzielenie naszym obywatelom wszelkich informacji, których potrzebują przy podejmowaniu decyzji o podróży” – powiedział niemiecki minister ds. europejskich Michael Roth.

Ministrowie uznali, że wszelkie środki ograniczające swobodny przepływ osób w celu ochrony zdrowia muszą być proporcjonalne i niedyskryminujące oraz muszą zostać zniesione, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Przyjęte kryteria zakładają, że co tydzień państwa członkowskie muszą przekazywać Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dane dotyczące: liczby nowo zgłoszonych przypadków Covid-19 na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni, liczby przeprowadzonych w ostatnim tygodniu testów na 100 tys. mieszkańców oraz odsetka pozytywnych testów przeprowadzonych w ostatnim tygodniu.

Na podstawie tych danych ECDC ma publikować co tydzień mapę państw członkowskich UE z podziałem na regiony, które będą opatrzone odpowiednimi kolorami.

Zielonym oznaczony będzie region, w którym 14-dniowy wskaźnik powiadomień jest niższy niż 25, a wskaźnik pozytywnych testów niższy niż 4 proc. Pomarańczowy będzie dotyczył tych regionów, gdzie wskaźnik powiadomień z 14 dni jest niższy niż 50, ale wskaźnik pozytywnych testów wynosi 4 proc. lub więcej lub jeśli wskaźnik powiadomień z 14 dni mieści się w zakresie od 25 do 150, a wskaźnik pozytywnych testów jest poniżej 4 proc.

Czerwony kolor zostanie naniesiony na mapę wtedy, gdy 14-dniowy wskaźnik powiadomień wynosi 50 lub więcej, a wskaźnik pozytywnych testów 4 proc. lub więcej lub jeśli 14-dniowy wskaźnik powiadomień jest wyższy niż 150. Kolor szary trafi na mapę, jeśli nie ma wystarczających informacji lub jeśli wskaźnik testowania jest niższy niż 300.

Zgodnie z rekomendacjami państwa członkowskie nie powinny ograniczać swobodnego przepływu osób podróżujących do lub z obszarów zielonych.

Państwa członkowskie co do zasady nie powinny odmawiać wjazdu osobom podróżującym z innych państw członkowskich. Te państwa członkowskie, które uznają za konieczne wprowadzenie ograniczeń, mogą wymagać od osób podróżujących z obszarów inne niż zielone poddania się kwarantannie lub wykonania testu po przylocie.

Państwa członkowskie mogą zaoferować możliwość zastąpienia go testem przeprowadzonym przed przybyciem. Mogą również wymagać od osób wjeżdżających na ich terytorium składania formularzy lokalizacyjnych pasażerów. Zdaniem ministrów należy opracować taki wspólny europejski formularz.

Państwa członkowskie, które zamierzają zastosować ograniczenia, powinny przed ich wejściem w życie poinformować o tym państwo członkowskie, którego one dotyczą, a także inne państwa członkowskie i Komisję Europejską. Jeśli to możliwe, informacji należy udzielić z 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Kraje UE powinny również udostępniać społeczeństwu "jasne, wyczerpujące i aktualne informacje na temat wszelkich ograniczeń i wymogów". Informacje te powinny być publikowane 24 godziny przed wejściem środków w życie.

Ministrowie w rekomendacjach stwierdzili też, że rozważając zastosowanie ograniczeń, kraje UE powinny szanować różnice w sytuacji epidemicznej między obszarami pomarańczowymi i czerwonymi oraz działać w sposób proporcjonalny. Powinny również wziąć pod uwagę sytuację epidemiczną na swoim terytorium.

Decyzja o wprowadzeniu ograniczeń w swobodnym przepływie w celu ochrony zdrowia publicznego pozostaje w gestii państw członkowskich.