Konieczność ustanowienia punku kontaktowego wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z 19 marca 2019 r., ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii. Odpowiednie przepisy wprowadzono do polskiego prawa ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, która znowelizowała ustawę o kontroli niektórych inwestycji.

Projektowane rozporządzenie ma szczegółowo określić zakres zadań punktu kontaktowego i sposobu ich realizacji oraz sposób zapewnienia obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej punktu kontaktowego. Chodzi o potrzebę zapewnienia efektywnego przekazywania powiadomień, wyjaśnień, informacji, opinii i uwag oraz obowiązek terminowego przekazywania sprawozdania rocznego oraz informacji na temat stosowania ustawy o kontroli niektórych inwestycji.

Jak podano w uzasadnieniu, ustanowienie punktu kontaktowego wynika z potrzeby przyjęcia mechanizmów monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terytorium UE, umożliwiających wzajemne informowanie się państw członkowskich i Komisji Europejskiej o inwestycjach, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, jak również mogących mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie UE.

Według MR punkty kontaktowe utworzyły już: Bułgaria, Dania, Estonia, Grecja, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Włochy, Malta, Niderlandy, Portugalia, Słowenia i Słowacja. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś