Senat pracował nad dwoma projektami zmian w swoim regulaminie.

W zgłoszonym przez większość senacką projekcie zaproponowano m.in. zmiany w procedurze wyboru i odwołania marszałka oraz wicemarszałków Senatu, doprecyzowano normy dotyczące udziału przedstawicieli organów państwowych oraz przedstawiciela wnioskodawcy projektu ustawy w posiedzeniach Senatu. Zapisano, że tak jak do tej pory odwołanie marszałka Senatu odbywa się na wniosek co najmniej 34 senatorów, bezwzględną większością głosów ustawowej ich liczby. Jednak we wniosku musi być imiennie wskazany kandydat na nowego marszałka. Zmiana ta została przyjęta przez Senat.

Nie wprowadzono natomiast wcześniej proponowanego przez senacką większość przepisu, że rozpatrzenie wniosku o odwołanie marszałka i poddanie go pod głosowanie będzie następować na najbliższym posiedzeniu Senatu przypadającym po upływie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku, jednak nie później niż 45 dni od dnia złożenia wniosku. Nie przyjęto też, że kolejny wniosek o odwołanie marszałka może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia poddania pod głosowanie poprzedniego wniosku.

Przepisy te zostały wycofane w ramach poprawki zgłoszonej przez Sławomira Rybickiego (KO). Senator tłumaczył podczas debaty, że jego klub nie chce sprawiać wrażenia, że dąży do "zabetonowania" w sztuczny sposób większości w Senacie czy Tomasza Grodzkiego na stanowisku marszałka Senatu.

Wprowadzono natomiast do regulaminu przepisy, m.in. które przyznają Konwentowi Seniorów kompetencje ustalania liczby przedstawicieli poszczególnych klubów w komisjach senackich. Autorzy projektu podkreślali, że chodzi o ograniczenie sytuacji, w której duża grupa senatorów dopisałaby się do którejś z komisji, zmieniając w niej proporcje. Senatorowie PiS w czasie debaty krytykowali ten przepis; odpowiadali, że ich zdaniem chodzi o uzyskiwanie przez "kruchą" senacką większość decydującego głosu w każdej komisji. Apelowali też, by przepisy te wprowadzić dopiero w kolejnej kadencji Senatu.

Kolejna zmiana w regulaminie umożliwia procedurę wyboru przez Senat członka państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii. Zgodnie z przepisami, komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. Ma się składać z siedmiu członków: trzech – powołanych przez Sejm większością trzech piątych w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; jednego – powołanego przez Senat większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, a także po jednym członku powołanym przez prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka.

Do regulaminu wprowadzono też zmiany, o które wnosili senatorowie PiS w osobnym projekcie, dotyczące umożliwienia senatorom w czasie stanu epidemii, stanu nadzwyczajnego, stanu klęski żywiołowej lub stanu wojennego pracy zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość - na posiedzeniu Senatu lub w pracach komisji i podkomisji, a także posiedzeń Prezydium Senatu czy Konwentu Seniorów.(PAP)