Raport bieżący 14/2020

Zarząd IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka w 100% zależna od IQ Partners S.A. tj. IQ Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokonała sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce IQ Pomerania sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000558776, tj. 85 (osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.250,00 zł (cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), stanowiących 77,27% udziału w kapitale zakładowym IQ Pomerania sp. z o.o. i dających tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników, za łączną cenę równą 4.250,00 zł (cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych). W wyniku powyższej transakcji IQ Partners S.A. nie posiada pośrednio żadnych udziałów w IQ Pomerania sp. z o.o. IQ Partners S.A. nie posiada też bezpośrednio żadnych udziałów w IQ Pomerania sp. z o.o.

IQ Pomerania sp. z o.o. została utworzona w 2015 roku i zajmuje się zarządzaniem zamkniętym funduszem inwestycyjnym JEREMIE Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Sprzedaż IQ Pomerania sp. z o.o. związana jest realizacją nowej strategii działalności Spółki, która zakłada działalność w zakresie wydawania i produkcji gier na wirtualną rzeczywistość (Virtual Reality - VR) oraz tworzenia aplikacji extended reality (XR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1