Uproszczone delegowanie sędziów, wstrzymanie lub zawieszenie części terminów procesowych i rozszerzenie zakresu kar odbywanych w ramach dozoru elektronicznego - to niektóre z głównych propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z zagrożeniem koronawirusem.

"Celem działań resortu sprawiedliwości jest zapewnienie funkcjonowania sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych w szczególnych warunkach związanych z przeciwdziałaniem epidemii. Chodzi między innym o zagwarantowanie rozpatrywania w sądach spraw pilnych, wymagających bezwzględnego rozpoznania" - przekazano w czwartkowym komunikacie resortu sprawiedliwości.

Jak wskazał MS rozpatrywanie spraw pilnych musi być możliwe również wtedy, gdy "sąd w danej miejscowości będzie na pewien okres całkowicie zamknięty, na przykład w przypadku konieczności poddania kwarantannie sędziów, asesorów sądowych lub pracowników sądu".

Dlatego w projekcie MS zaproponowano m.in. rozwiązania polegające na możliwości powierzenia wykonywania zadań niecierpiących zwłoki innemu sądowi, uproszczony ma zostać także tryb delegowania sędziów do innego sądu. "Umożliwi to wsparcie sądów, które pracują w niedostatecznej obsadzie, a rozpoznają sprawy pilne, zarówno własne jak powierzone. Nowelizacja szczegółowo określa rodzaj spraw, które uznaje się za pilne. Są to m.in. sprawy dotyczące nieletnich, przemocy w rodzinie czy o tymczasowe aresztowanie" - zaznaczyło ministerstwo.

Ponadto projekt zakłada również uregulowanie biegu terminów procesowych w czasie zagrożenia epidemicznego. W związku z tym przewidziano w nim wstrzymanie nierozpoczętego i zawieszenie rozpoczętego biegu terminów z prawa cywilnego, od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem, a także terminów przedawnienia karalności oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i wykroczenia.

Jak poinformował resort sprawiedliwości ma to dotyczyć też terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych, egzekucyjnych w administracji, a także terminów w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy.

W środę wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska mówiła PAP, że resort dostrzega problem biegu terminów na składanie zaskarżeń i odwołań w kontekście ograniczonej pracy sądów i administracji sądowej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus. "Terminy przewidziane w ustawach muszą być w sposób normatywny dotrzymane. W tym kontekście konieczna jest więc zmiana legislacyjna, więc na razie wysłana została do sądów rekomendacja o wstrzymaniu wysyłki pism sądowych po to, żeby nie rozpoczynać biegu terminów na złożenie przez strony środków zaskarżenia" - mówiła. Jednocześnie przekazała wtedy, że trwają prace legislacyjne dotyczące kompleksowego uregulowania biegu terminów sądowych.

Innym z ważnych założeń planowanej nowelizacji jest rozszerzenie zakresu kar odbywanych w dozorze elektronicznym poprzez zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym. "Proponuje się podwyższenie górnej granicy orzeczonych kar lub sumy kar pozbawienia wolności, warunkującej możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, do 18 miesięcy. Obecnie system dozoru elektronicznego stosowany jest do kar w wymiarze do jednego roku pozbawienia wolności" - przekazał resort.

Propozycje nowelizacji obejmują też kwestie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Chodzi o umożliwienie działania organom spółdzielni, w tym mieszkaniowych, oraz wspólnot mieszkaniowych i spółek prawa handlowego, których członkowie mogą być poddani kwarantannie. W związku z tym wprowadzona ma zostać możliwość głosowania na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

Ponadto m.in. projekt ma stworzyć podstawę prawną do wyznaczenia nowego terminu przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską, jeśli nie będzie możliwe jego przeprowadzenie w pierwotnie wyznaczonym terminie, czyli 2 kwietnia 2020 r. "Przewidziano przy tym, że jeżeli przeprowadzenie konkursu okaże się niemożliwe do 15 lipca 2020 r., będzie to równoznaczne z odwołaniem naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską, który w 2020 r. nie zostanie w ogóle przeprowadzony. W takim przypadku kandydatom zostaną zwrócone opłaty uiszczone za udział w konkursie" - przewidział resort.

Zaproponowany został ponadto przepis mający na celu przyznanie dodatkowych uprawnień urlopowych pracownikom, którzy przygotowywują się do egzaminów adwokackiego i radcowskiego. Początkowo egzaminy te były wyznaczone na 24-27 marca br., ale zostały odwołane z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego.

O opracowaniu projektu nowelizacji specjalnej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych MS informowało we wtorek. Projekt wraz z uzasadnieniem został już przekazany do Ministerstwa Rozwoju, które koordynuje wszystkie prace związane z nowelizacją tej ustawy. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński