Dyskusje na tematy związane z rynkiem pracy młodych profesjonalistów zwykle ograniczają się tylko do ogólnej oceny sytuacji. Często pomijane są szczegółowe kwestie, dotyczące ich wykształcenia wyższego, specjalistycznych umiejętności czy planów i pomysłów na przyszłość. Warto zrozumieć i poznać ich perspektywę oraz potrzeby związane z rynkiem pracy, by pomóc im w pełni wykorzystać potencjał. Ich dyplomy z najlepszych uczelni oraz szerokie doświadczenie zdobywane w świecie sprawiają, że to właśnie oni aspirują do tworzenia przyszłych fundamentów naszego państwa.

Celem raportu jest zidentyfikowanie mocnych i słabych stron rynku pracy z perspektywy studentów ostatnich lat studiów oraz młodych profesjonalistów. Raport opiera się na wywiadach ankietowych przeprowadzonych wśród studentów czterech wiodących uczelni wyższych stolic Polski i Wielkiej Brytanii: Szkoły Głównej Handlowej (SGH), Uniwersytetu Warszawskiego (UW), London School of Economics and Political Science (LSE) oraz University College London (UCL). W raporcie nacisk położono na analizę sytuacji młodych profesjonalistów głównie po kierunkach nauk społecznych.

W pierwszej części raportu znajduje się analiza SWOT sytuacji studentów ostatnich lat studiów i absolwentów. Wśród mocnych stron polskiego rynku pracy znalazły się duża dostępność ofert staży i praktyk oraz wysoka pewność studentów dotycząca możliwości znalezienia pracy po studiach. Słabością natomiast okazało się niskie wsparcie ze strony uniwersytetów w sferze rozwoju kariery i niski poziom odpowiedzialności powierzonej młodym profesjonalistom w pierwszej pracy. Jako szansa na dalszy rozwój rynku zostało zidentyfikowane relatywnie niskie nasycenie rynku pracy w Polsce, czego skutkiem jest dobra ocena łatwości z jaką studenci mogą znaleźć pracę. Po stronie zagrożeń znalazły się możliwy drenaż mózgów, wynikający z wysokiego poziomu edukacji na zagranicznych uczelniach oraz zróżnicowanie kulturowe pośród współpracowników będące bardzo atrakcyjną cechą brytyjskiego rynku pracy.

W kolejnej części raportu znajduje się pogłębiona analiza trzech kluczowych czynników wpływających na sytuację młodych profesjonalistów w Polsce: zadowolenie ze studiów, plany dotyczące dalszego kształcenia i pierwszej pracy oraz ogólne poczucie pewności co do możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów. W celu wyjaśnienia zmiennych i zrozumienia cech, które miały na nie największy wpływ, zastosowano model wyjaśniający, oparty na uczeniu maszynowym (Extreme Gradient Boosting). Na podstawie analizy jakościowej wyników otrzymanych za pomocą narzędzi statystycznych, przedstawiają zalecenia dotyczące poprawy sytuacji młodych specjalistów, a także zwiększenia atrakcyjności polskiego rynku pracy.

Chociaż studenci na polskich uczelniach uważają zaangażowanie uniwersytetu w rozwój zawodowy za niskie, czują się zdecydowanie pewniej na rynku pracy. Wynika to z faktu, że na polskim rynku jest mniejsza konkurencja między potencjalnymi pracownikami, a procesy rekrutacji mniej wymagający. Studenci z polskich uczelni również bardziej cenią sobie umiejętności nabyte w pracy w porównaniu ze studentami z uczelni londyńskich.

Wśród rekomendacji, które mogą zostać zaimplementowane przez polskie uczelnie i pracodawców, zatrudniających młodych profesjonalistów jest: zwiększenie kooperacji między uczelnią a sektorem prywatnym na płaszczyźnie promocji możliwości zawodowych studentów, zwiększenie zaangażowania uczelni w pomoc studentom w procesie rekrutacyjnym, oraz zwiększenie odpowiedzialności (desygnowania trudniejszych bardziej ambitnych zadań) młodym profesjonalistom.

Raport został przedstawiony podczas wydarzenia Young Professionals Cocktail (6 marca 2020 r.), poprzedzającego główną część LSE Polish Economic Forum 2020.

Weronika Czaplewska, Mateusz Masiak, Maciej Miland, Londyn 2020.

KOMENTARZE

Do Raportu: Porównanie sytuacji młodych profesjonalistów w Polsce i Wielkiej Brytanii

“Obecnie dostępnych jest wiele raportów dotyczących sytuacji młodych osób na rynku pracy niezależnie od posiadanego wykształcenia (takie raporty można znaleźć na przykład na stronach GUSu czy BAEL). Często w mediach i prasie poruszane są tematy związane z popularnością i perspektywami pracy po kierunkach technicznych i ścisłych, albo problemami z jakim mierzą się absolwenci szkół zawodowych i techników. Jednak grupą, o której mało jest informacji, są absolwenci kierunków społecznych. Na tym właśnie koncentruje się raport Research Unit - na perspektywach rozwoju i zatrudnienia młodych, ambitnych i wykształconych profesjonalistów” - Weronika Czaplewska, Przewodnicząca projektu Research Unit, studentka czwartego roku Ekonomii i Filozofii na LSE.

“Praca nad projektem w ramach Research Unit przysporzyła mi bardzo dużo satysfakcji. Podczas analizowania odpowiedzi studentów na pytania zawarte w naszej ankiecie dowiedzieliśmy się m.in. tego, że studenci w Polsce są mniej zadowoleni ze studiów, z drugiej strony jednak czują się pewniej w kwestii możliwości znalezienia pracy związanej z ich wykształceniem niż studenci brytyjskich uczelni. Nasze badania wykazały zarówno na mocne, jak i słabe strony polskiego rynku pracy, widzianego z perspektywy młodego profesjonalisty. Staraliśmy się także zidentyfikować możliwe szanse i zagrożenia dla sytuacji studentów i absolwentów rozpoczynających pracę.” - Maciej Miland, Analityk projektu Research Unit, student pierwszego roku Matematyki Finansowej i Statystyki na LSE.

"Jako Research Unit LSE SU Polish Economic Forum mieliśmy wyjątkową możliwość przeprowadzenia analizy porównawczej sytuacji młodych profesjonalistów w Polsce oraz Wielkiej Brytanii. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod uczenia maszynowego i w oparciu o dane ankietowe zebrane na takich uczelniach jak LSE, UCL, UW czy SGH mogliśmy poznać najważniejsze czynniki wpływające na poczucie pewności siebie i satysfakcji na rynkach pracy w obu krajach. Projekt w wyjątkowy sposób pozwolił na stworzenie rekomendacji dla uczelni oraz biznesu celem poprawy sytuacji. Współpraca z zespołem wysoce zmotywowanych osób była bardzo satysfakcjonująca, ale mamy też nadzieje, że jej rezultaty skłonią do owocnej debaty i poprawy sytuacji młodych profesjonalistów na rynku pracy.” - Mateusz Masiak, Analityk projektu Research Unit, student czwartego roku Matematyki Stosowanej na LSE

Dziennik Gazeta Prawna jest partnerem wydarzenia Polish Business Society LSE SU