Rząd Wielkiej Brytanii złożył w czwartek w Izbie Gmin projekt ustawy o imigracji, która wraz z upływem okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r. kończy swobodny przepływ osób z UE i wprowadza obowiązujący wszystkich, niezależnie od obywatelstwa, punktowy system imigracyjny.

"Dziś zrobiliśmy doniosły pierwszy krok w kierunku zakończenia swobodnego przemieszczania się i odzyskania kontroli nad naszymi granicami, realizując priorytety ludzi. Nasz solidniejszy i bardziej sprawiedliwy system imigracyjny oparty na punktach będzie przyciągał najzdolniejszych i najlepszych z całego świata, dając pierwszeństwo przyjeżdżającym do Wielkiej Brytanii ze względu na umiejętności, które mają do zaoferowania, a nie na podstawie posiadanego paszportu" - oświadczył Kevin Foster, wiceminister ds. przyszłych granic i imigracji.

System, którego założenia rząd przedstawił w połowie lutego, ma zrównać status obywateli Unii Europejskiej i pozostałych państw, a także radykalnie ograniczyć możliwość podejmowania pracy przez osoby o niskich kwalifikacjach. Ale dotyczyć on będzie tylko nowych imigrantów, tzn., że ok. 3,2 mln obywateli państw UE, którzy już przebywają w W. Brytanii, będzie mogło pozostać i dalej pracować, o ile złożą wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej.

Od 1 stycznia wprowadzony ma zostać system punktowy. Aby uzyskać prawo do pracy w W. Brytanii konieczne będzie zdobycie co najmniej 70 punktów, przy czym 50 punktów przypada na kryteria obowiązkowe, którymi są oferta pracy od zatwierdzonego sponsora, adekwatność umiejętności do oferty i znajomość języka angielskiego. Kolejne punkty przyznawane będą w zależności od zarobków przewidzianych w ofercie, wykształcenia i tego, czy w danym sektorze są wakaty. Nie będzie natomiast żadnych ułatwień dla pracowników o niskich kwalifikacjach ani specjalnej ścieżki dla osób na samozatrudnieniu.

Zgodnie z nowym planem, wszyscy migranci będą mieli prawo dostępu do świadczeń związanych z dochodami dopiero, gdy zostanie im przyznane prawo do pobytu na czas nieokreślony, co zwykle następuje po pięciu latach. Ponadto zapisano, że obywatele państw UE będą mogli przyjeżdżać do W. Brytanii w celach turystycznych bez konieczności ubiegania się o wizę w przypadku pobytów nie przekraczających sześciu miesięcy, zaś w przypadku obywateli pozostałych państw, regulacje dotyczące przyjazdów turystycznych nie zmienią się.

W złożonym projekcie ustawy utrzymano specjalny status dla obywateli Irlandii, którzy jeszcze od lat 20. XX wieku mogą osiedlać się oraz podejmować pracę w W. Brytanii bez konieczności uzyskania zezwolenia i po zakończeniu okresu przejściowego nadal będą mieć taką możliwość.

Na razie nie ogłoszono harmonogramu pracy nad projektem ustawy, jednak biorąc pod uwagę, że rządząca Partia Konserwatywna ma wyraźną większość w parlamencie, przyjęcie go wydaje się przesądzone.