Dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań, przede wszystkim w dziedzinie polityki klimatycznej oraz gospodarowania majątkiem państwowym zakłada nowelizacja ustawy o działach administracji, którą podpisał prezydent, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw wyodrębnia dwa nowe działy administracji rządowej: klimat i aktywa państwowe.

Wyodrębnienie działu "klimat" ma stanowić "odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej oraz służy pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju". "Natomiast wyodrębnienie działu aktywa państwowe ma zapewnić racjonalne i efektywne wykorzystanie mienia państwowego, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa" - uzasadniano.

Konsekwencją wyodrębnienia działu "klimat" jest dokonanie zmian w zakresie spraw objętych działami "energia" i "środowisko" oraz instytucji nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Ponadto nowelizacja doprecyzowuje zakres spraw objętych kompetencją ministra odpowiedzialnego za sprawy europejskie oraz przenosząc z tego działu do działu "sprawy zagraniczne" problematykę działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie.

Nowelizacja przenosi też urząd Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, znajdującego się dotychczas w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rodziny

W zakresie działu administracji rządowej "gospodarka" dodano regulację przewidującą, że minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych będzie mógł tworzyć samodzielne stanowiska radców handlowych, wydziały lub zespoły zadaniowe, działające w strukturze placówek zagranicznych (dyplomacja ekonomiczna). Osoby wykonujące zadania z zakresu dyplomacji ekonomicznej wchodzić będą w skład służby zagranicznej, przy czym podlegać one będą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Nowelizacja wskazuje także, że opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, w zakresie zadania publicznego - pomoc Polonii i Polakom za granicą sprawuje poza Senatem również Prezes Rady Ministrów.

Zmienione przepisy mają wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dostosowujących dotyczących informowania pracowników przez dotychczasowego pracodawcę o zmianach będących następstwem ustawy - przepisy te wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.