W środę 31 lipca odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu, który ma zająć się m.in. projektem uchwały z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz zmianami w Kodeksie wyborczym.

Posiedzenie Sejmu ma rozpocząć się w przyszłą środę o godz. 12. Posłowie mają zająć się m.in. projektem uchwały z okazji 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - poinformowali dziennikarzy po środowym posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów w Sejmie wicemarszałkowie Ryszard Terlecki (PiS) i Małgorzata Kidawa-Błońska (PO-KO).

Terlecki pytany o planowany wcześniej w porządku obrad wybór nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, poinformował, że "jeżeli wpłynie kandydatura na prezesa NIK, to także tym Sejm będzie się zajmował". Według Kidawy-Błońskiej "chyba jeszcze nie została złożona żadna kandydatura" na funkcję prezesa NIK.

Wicemarszałek oceniła, że zaplanowane podczas dodatkowego posiedzenie punkty obrad, "są to sprawozdania komisji, które mogły być zgodnie z planem robione w innym terminie". "To powoduje, że ja spodziewam się, że na tym posiedzeniu będą kolejne ustawy wprowadzone przez rząd, o których jeszcze nie wiemy" - zaznaczyła Kidawa-Błońska.

Reklama

Nie wykluczyła, że jeśli Senat wprowadzi poprawki do ustawy, która zakłada przyznanie świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, Sejm w przyszłą środę też się nimi zajmie. Posiedzenie Senatu zaplanowane jest w dniach 31 lipca - 2 sierpnia.

Podczas uchwalania w Sejmie ustawy ws. "500 plus" dla niepełnosprawnych przyjęta została poprawka klubu PO-KO dotycząca zasad uprawniających do tego świadczenia. Projekt rządu przewidywał, że o dodatek będą mogły wnioskować osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, lub które otrzymują świadczenia nie przekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca tego roku wynosi ona 1100 zł brutto. Poprawka PO-KO przyjęta przez Sejm przewiduje, że do tej kwoty nie byłby wliczany m.in. dochód z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.

Reklama

Według wstępnego harmonogramu obrad Sejm zajmie się sprawozdaniem komisji z prac nad projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego autorstwa PiS. Zakłada on, że o ważności wyborów, m.in. prezydenckich i do Sejmu, rozstrzygać będzie Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Obecnie Kodeks wyborczy przewiduje, że o ważności wyborów do Sejmu i o ważności wyboru posła przeciwko, któremu wniesiono protest, rozstrzyga Sąd Najwyższy; przepis ten stosuje się także w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego, a z przepisów wynika, że również ma on zastosowanie w wyborach do Senatu.

Projekt nowelizacji wprowadza do Kodeksu wyborczego zapis, że o ważności tych wszystkich wyborów i ważności wyboru posła (europosła, senatora) przeciwko któremu wniesiono protest, rozstrzygać ma SN w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Tak samo rozstrzygana ma być sprawa ważności wyboru prezydenta RP. Obecnie w Kodeksie wyborczym zapisane jest, że o ważności tego wyboru rozstrzyga SN w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że w przepisie Kodeksu wyborczego dotyczącym stwierdzania ważności wyborów prezydenta należy zapisać nazwę właściwej izby SN, zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Ustawa o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. wprowadziła m.in. dwie nowe izby SN - Dyscyplinarną oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wśród kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zapisano m.in. rozpoznawanie protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzanie ważności wyborów i referendum.

W uzasadnieniu zaznaczono też, że obecnie w przepisie Kodeksu wyborczego, który odnosi się do stwierdzania ważności wyborów do Sejmu, Senatu, PE nie określa się składu, w jakim SN rozpoznaje te sprawy, zatem SN winien czynić to w składzie 3 sędziów, gdyż zgodnie z przepisem ustawy o SN, sąd ten orzeka w składzie 3 sędziów, chyba że ustawa stanowi inaczej. Według uzasadnienia zmiany mają na celu usprawnienie procedur oraz doprecyzowanie regulacji, które mogą budzić wątpliwości.

Sejm ma zająć się także rządowym projektem ustawy, który zakłada przeprowadzenie od 1 września do 30 listopada 2020 r powszechnego spisu rolnego. Celem spisu rolnego jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i gospodarstwach domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi; analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 – 2020. Informacje takie są także potrzebne organizacjom międzynarodowym innym niż EUROSTAT (np. FAO i OECD), do których Polska zobowiązała się je dostarczać.

Posłowie mają zająć się też rządowym projektem ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Projekt wprowadza ułatwienia proceduralne usprawniające budowę portów zewnętrznych w ramach rozbudowy portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W ocenie CIR, dalszy rozwój tych portów wymaga zwiększenia ich możliwości przeładunkowych przez budowę: Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu.

Przygotowana specustawa portowa zawiera rozwiązania przyspieszające budowę portów zewnętrznych w portach: Szczecin - Świnoujście, Gdynia i Gdańsk. Chodzi przede wszystkim o ułatwienia w nabywaniu nieruchomości pod inwestycje dotyczące budowy portów zewnętrznych. Projekt zawiera również przepisy szczegółowo regulujące kwestie odszkodowań za wywłaszczone grunty (przede wszystkim wskazuje sposób ustalania odszkodowania z tytułu utraty praw do nieruchomości) oraz odszkodowań za ograniczenie praw do nieruchomości.

W porządku obrad jest także rządowy projekt dot. udzielania wsparcia finansowego armatorom śródlądowym oraz funkcjonowania Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego.