Projekt autorstwa resortu energii zawiera regulacje, które - jak napisano w komunikacie CIR - zapobiegną ograniczeniom w dostępie do pojemności magazynowych dla podmiotów działających na rynku paliwowym. Jak wyjaśniono, zwiększone zapotrzebowanie pojemności w magazynach ropy i paliw spowodowane jest wzrostem legalnego obrotu tymi produktami, co - jak podkreślono - jest efektem skutecznej walki z szarą strefą.

Według autorów projektu zmiany w ustawie są niezbędne, by Agencja Rezerw Materiałowych, która ma obowiązek utrzymywania części tzw. zapasów interwencyjnych (czyli zapasów agencyjnych) i inni uczestnicy rynku paliwowego, utrzymujący tzw. zapasy obowiązkowe, mogli wypełnić swoje zobowiązania, czyli utrzymanie zapasów.

"Dostępne pojemności magazynowe pokrywały potrzeby sektora naftowego do końca 2017 r. Zarówno Agencja, jak i spółki sektora naftowego zgłaszały problemy z uzyskaniem usługi magazynowej na rok 2019 i lata kolejne. Na ograniczony dostęp do pojemności magazynowych wpłynęły także utrzymujące się w 2017 r. niskie notowania cen ropy naftowej oraz produktów naftowych, które przyczyniły się do zgromadzenia znacznych ilości zapasów handlowych ropy naftowej i paliw (zasobów spekulacyjnych) w systemie magazynowym. Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania na rynku paliwowym oraz wyniki analiz uwag do projektu – prezesa Agencji wyposażono w kompetencję (w określonych przypadkach) do wydawania decyzji o czasowym utrzymywaniu zapasów agencyjnych w pojemnościach niespełniających wymagań w zakresie dostępności fizycznej (tj. umożliwiającym interwencyjne uwolnienie w ciągu 90 dni)" - wyjaśniono.

Dzięki nowym rozwiązaniom będzie można wypełnić obowiązek utrzymywania wymaganych ilości zapasów interwencyjnych, czyli utrzymywanych przez Agencję i przedsiębiorców w okresie przejściowym, tj. do 30 czerwca 2029 r.

Jak poinformował CIR, w nowelizacji równoczesne wydłużono termin (z 1 stycznia 2024 r. do 1 stycznia 2029 r. ), do którego parametry techniczne magazynów mają odpowiadać wymaganiom w zakresie dostępności fizycznej w okresie 90 dni – w przypadku bezzbiornikowego magazynowania ropy naftowej. W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. ma obowiązywać wymóg dostępności w okresie 150 dni. W przypadku paliw wymagania dostępności w okresie 90 dni mają obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Dla zrównoważenia zaopatrzenia rynku w paliwa, włączono przepis regulujący strukturę zapasów agencyjnych. Wprowadzono zasadę, że przynajmniej 75 proc. zapasów agencyjnych stanowić mają docelowo paliwa gotowe (wejście w życie przepisu nastąpi 30 czerwca 2029 r.). Wprowadzono także wymóg, aby od 30 czerwca 2024 r. do 29 czerwca 2029 r. paliwa gotowe stanowiły przynajmniej 50 proc. zapasów agencyjnych.

Jednocześnie wprowadzono przepis gwarantujący, że parametry magazynów podziemnych nie mogą ulec pogorszeniu w stosunku do ilości utrzymywanych w nich zapasów interwencyjnych na 1 stycznia 2019 r.

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych będzie miał obowiązek sporządzania i aktualizacji prognozy krajowego zapotrzebowania na pojemność magazynową zapasów interwencyjnych oraz obrotowych paliw i ropy naftowej. Prognoza ma zapewnić skuteczną ocenę działania krajowego systemu zapasów i możliwości zapewnienia odpowiednich pojemności magazynowych.

Zasadniczo znowelizowane przepisy ustawowe mają obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)