Prezydent podpisał nowelizację ustawy modernizującą działania Polskiej Agencji Kosmicznej. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia i ma uporządkować i doprecyzować zadania tej instytucji - poinformowało w czwartek Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta.

Głównym celem noweli ustawy o PAK jest uporządkowanie i doprecyzowanie zadań instytucji. Polska Agencja Kosmiczna ma w większym stopniu wspierać tę gałęź przemysłu, użytkowanie przestrzeni kosmicznej oraz rozwój technik kosmicznych i badań.

Po wprowadzeniu nowelizacji w życie PAK ma być eksperckim zapleczem dla instytucji państwowych związanych z polityką kosmiczną. Ma pełnić funkcję organu doradczego. Z jej pomocy będą mogły też korzystać podmioty prywatne, w tym firmy z branży kosmicznej.

Celem ustawy z 13 czerwca o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej jest uporządkowanie i doprecyzowanie zakresu zadań Agencji oraz dostosowanie nadzoru nad nią do rozwiązań obowiązujących w innych państwach europejskich, zwłaszcza należących do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), a także wprowadzenie usprawnień w organizacji Agencji.

Agencja, która dotychczas podlegała premierowi, będzie podlegała ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Doprecyzowanie zadań Agencji polega m.in. na wyraźnym wskazaniu, że ma ona wspierać przemysł kosmiczny, badania, użytkowanie przestrzeni kosmicznej, rozwój technik kosmicznych, w tym inżynierii satelitarnej, a także wykorzystywać wyniki badań dla celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa i naukowych.

Istotną zmianą jest poszerzenie możliwości udzielania wsparcia przez Agencję z przeznaczeniem na prace badawczo-rozwojowe, innowacyjność, szkolenia, doradztwo, udział w targach, misjach gospodarczych i innych wydarzeniach. Szczegółowe przeznaczenie oraz szczegółowe warunki i tryb udzielania wsparcia przez Agencję określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki.

Ponadto ustawa doprecyzowuje terminy dotyczące ogłaszania i przeprowadzania naboru na stanowisko prezesa Agencji, w tym uzyskania wymaganych opinii Rady Agencji, ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministra obrony narodowej.

Agencja będzie wspierała promocję polskiej gospodarki i myśli naukowej na arenie międzynarodowej. Wsparcie obejmie także działalność informacyjną i promocyjną oraz projekty edukacyjne. Ustawa rozszerza zadania Agencji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa o technologie rakietowe i analizę zagrożeń w przestrzeni kosmicznej.(PAP)