Wszystkie zapowiadane w "Nowej Piątce PiS" rozwiązania spotykają się z przychylnymi reakcjami społecznymi. Popiera je od 73 proc. (w przypadku zerowego PiT dla pracujących do 26 roku życia) do 84 proc. ogółu badanych (w przypadku „trzynastej emerytury”) - wynika z marcowego badania CBOS.

Spośród wszystkich pięciu zapowiadanych rozwiązań za najbardziej potrzebne uznawane jest rozszerzenie programu Rodzina 500 plus, tak, aby świadczenie wychowawcze było wypłacane również na pierwsze dziecko. Jako najpotrzebniejsze wskazał je co trzeci badany (31 proc.).

Ogółem 45 proc. ankietowanych uważa, że państwo polskie stać na realizację zapowiadanych rozwiązań. Przeciwnego zdania jest 38 proc. badanych.

Ponad połowa badanych (60 proc.) uważa, że wydatki z budżetu państwa nie powinny przekraczać jego dochodów, 27 proc. dopuszcza powstanie niewielkiego deficytu, jeśli brakuje pieniędzy na ważne cele społeczne. Dla dużego deficytu nie ma społecznego przyzwolenia (dopuszcza go jedynie 2 proc. respondentów).

Zdaniem badanych, większe wsparcie ze strony państwa powinny otrzymać przede wszystkim osoby starsze, emeryci (29 proc.) oraz osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie(26 proc).

Wprowadzenie nowych rozwiązań prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział na lutowej konwencji wyborczej w Warszawie. W tzw. Piątce Kaczyńskiego czy też Nowej Piątce PiS znalazły się: świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 Plus na każde dziecko, „trzynasta emerytura” w wysokości najniżej emerytury z ZUS, zerowy PiT dla pracujących do 26 roku życia, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych. Część z tych zapowiedzi („trzynasta emerytura” i świadczenie wychowawcze na każde dziecko) będzie realizowana już w najbliższych miesiącach – termin i sposób realizacji innych zobowiązań nie jest jeszcze znany w szczegółach.

Badanie CBOS przeprowadził w dniach 7 - 14 marca br. metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) na liczącej 982 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.