Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. Ustawa reguluje sytuację europejskich ugrupowań i fundacji, które chciałyby ulokować swoją siedzibę w Polsce.

Przygotowaną przez rząd ustawę Sejm przyjął w listopadzie. Dotyczy ona zapewnienia możliwości stosowania w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. statusu i finansowania europejskich partii politycznych (EPP) i europejskich fundacji politycznych (EFP).

Europejska partia polityczna - w rozumieniu unijnego rozporządzenia - to organizacja realizująca program polityczny na szczeblu europejskim i zrzeszająca partie krajowe. Musi być zarejestrowana przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, działający przy Parlamencie Europejskim.

Europejska fundacja polityczna to organizacja powiązana z europejską partią polityczną, wspierająca i uzupełniająca jej cele; fundacja musi być również zarejestrowana przez wspomniany Urząd. Europejska partia polityczna może mieć tylko jedną formalnie z nią powiązaną europejską fundację polityczną.

Ustawa reguluje powstanie, organizację, zasady działalności oraz likwidacji EPP i EFP posiadających siedzibę w Polsce, a także zasady działalności na terytorium Polski EPP i EFP posiadających siedzibę w innym państwie członkowskim UE. Obecnie żadna EPP i EFP nie ma swojej siedziby w Polsce.

Ustawa wyłącza europejskie partie i fundacje z grona podmiotów uprawnionych w Polsce m.in. do udziału w wyborach, a także do inicjowania referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz uczestnictwa w kampaniach referendalnych.

Ustawa określa tylko procedurę rejestracyjną (ewidencyjną) i wykreślania z ewidencji tych podmiotów; nie przyznaje im uprawnień partii politycznych lub stowarzyszeń określonych np. w Kodeksie wyborczym lub ustawach referendalnych.

Ustawa przewiduje, że do europejskich partii politycznych będą stosowane niektóre przepisy ustawy o partiach politycznych, a do europejskich fundacji politycznych - niektóre przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

Ustawa przewiduje też, że krajowym punktem kontaktowym w rozumieniu rozporządzenia UE będzie Państwowa Komisja Wyborcza.

Ustawa o EPP i EFP zawiera także regulacje dotyczące powstawania i likwidacji europejskich partii i fundacji, a także powstawania EFP z przekształcenia stowarzyszenia, które nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS. Ustawa daje uprawnienie Prokuratorowi Generalnemu do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie europejskiej partii politycznej z rejestru z powodu poważnego naruszenia obowiązków przewidzianych w prawie krajowym.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski