Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła we wtorek nowemu przewodniczącemu KNF Jackowi Jastrzębskiemu upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości KNF oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw - poinformował KNF w komunikacie.

"Upoważnienie obejmuje podejmowanie działań w zakresie właściwości KNF, w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych, z wyłączeniem rozstrzygnięć co do istoty sprawy w sprawach, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz rozstrzygnięć co do istoty sprawy w postępowaniach wszczynanych na wniosek wniesiony na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, a także do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom UKNF" - napisano w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego na wtorkowym posiedzeniu odmówiła też wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA.

"Komisja Nadzoru Finansowego, realizując ustawowe zadania przewidziane dla organu nadzoru, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa rynku finansowego uznała, że zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA nie może zostać wydane, z uwagi na stwierdzony brak należytego przygotowania organizacyjnego do rozpoczęcia działalności, niedysponowanie odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej oraz niespełnianie warunków określonych w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku" - głosi komunikat KNF.

Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na: 4 grudnia 2018 r.i 18 grudnia 2018 r. (PAP)