Nieskuteczne próby wyboru nowego RPD to sytuacja niepokojąca (...). Proszę zatem Panów Marszałków o objęcie osobistym patronatem poszukiwań kandydata - napisał w sobotę w wystąpieniu do Marszałków Sejmu i Senatu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Michalak pełnił tę funkcję pięć lat, licząc od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem. Jego kadencja upłynęła 27 sierpnia 2018 r.

"Podejmowane dotychczas próby wyboru osoby do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Dziecka okazały się nieskuteczne. Jest to sytuacja niepokojąca i wskazująca, że obecny sposób wyłaniania kandydata – niestety obarczony nacechowaniem politycznym – nie jest najlepszym rozwiązaniem" - wskazał Michalak w swoim wystąpieniu.

Jak zaznaczył, "polskie dzieci nie mają barw partyjnych, dlatego ochrona ich interesów powinna być całkowicie odseparowana od bieżącej polityki".

"Jest to moment, w którym powinniśmy zastanowić się nad podjęciem kroków, aby wyłonienie kandydata na Rzecznika Praw Dziecka dokonywane było wspólnie, przy akceptacji wszystkich środowisk parlamentarnych i jedynie na podstawie merytorycznych przesłanek" - zaznaczył.

"Proszę zatem Panów Marszałków – jako osoby piastujące stanowiska szczególnej rangi – o objęcie osobistym patronatem tego niezwykle trudnego przedsięwzięcia. Doskonale zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszej rzeczywistości będzie to zadanie wymagające wyjątkowego zaangażowania. Jestem jednak przekonany, że dla dobra dzieci, warto zrobić wszystko, by wznieść się ponad podziały" - wskazał.

Michalak, jako Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, zaapelował również do Parlamentarzystów – Kawalerów Orderu Uśmiechu, jak tłumaczył, "do ludzi posiadających nie tylko mandat polityczny, ale również szczególny certyfikat do reprezentowania interesów dzieci, jakim jest Order Uśmiechu", o osobiste i wspólne zaangażowanie się w rozwiązanie "tej trudnej sytuacji".

Michalak zadeklarował "z całą otwartością" gotowość do podjęcia współpracy przy wyborze nowego RPD. "Zapewniam również, że do czasu wyboru mojego następcy, dzieci w Polsce, tak jak dotychczas, będą miały pełne wsparcie Rzecznika Praw Dziecka" - dodał.

"Pokażmy, że jest możliwe, aby wszyscy, którym leży na sercu dobro najmłodszych, usiedli i porozumieli się przy jednym stole" - zaapelował w wystąpieniu.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca.