Fitch Ratings: Nadwyżka operacyjna JST spadnie do 26 mld zł w 2018 r.


Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Zagregowana nadwyżka operacyjna wypracowana przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) może wynieść w tym roku 26 mld zł wobec 28 mld zł zanotowane w 2017 r., wynika z najnowszych danych Fitch Ratings.
"Wydatki operacyjne w 2018r. mogą wzrastać w tempie szybszym niż dochody operacyjne. Wynikać to może ze stałej presji na wydatki, w tym presji na wzrost wynagrodzeń i z rosnących cen za zakup dóbr i usług oraz z faktu, że w roku wyborczym istnieje skłonność do ponoszenia wyższych wydatków. Z drugiej strony dobre prognozy wzrostu PKB dla Polski wynoszące według Fitch 4,4% w 2018 r., rosnące wynagrodzenia oraz zmniejszające się bezrobocie, to czynniki, które powinny pozytywnie wpłynąć na wzrost dochodów z tytułu podatków dochodowych w budżetach JST. Zakładamy jednak, że tempo wzrostu tych dochodów w 2018 r. może być niższe niż przed rokiem. Prognozujemy wzrost o 7% w roku bieżącym, w porównaniu do prawie 10-procentowego wzrostu w roku poprzednim" - powiedziała dyrektor zespołu finansów publicznych Fitch Polska Dorota Dziedzic, cytowana w komunikacie.
Dochody z podatków dochodowych stanowią około 25% dochodów operacyjnych JST. Dobre wyniki operacyjne, przy oczekiwanym nieznacznym wzroście zadłużenia JST, przekładają się na bezpieczny poziom wskaźników obsługi długu w 2018 r.
Według Fitch, tegoroczna nadwyżka operacyjna będzie 2,5 razy wyższa niż obsługa długu. Natomiast wskaźnik spłaty długu, który wskazuje w jakim czasie JST spłaciłyby całość zadłużenia przy założeniu, że nadwyżka bieżąca pozostanie na niezmienionym poziomie, wyniesie 3 lata, co w porównaniu ze znacznie dłuższymi terminami zapadalności długu jest dobrym wynikiem.
Solidne wyniki operacyjne, jak również dość niski dotychczas stopień wykorzystania bezzwrotnych środków unijnych powinny przełożyć się na wzrost wydatków majątkowych JST. Fitch zakłada, że wydatki te dla całego sektora w 2018 r. mogą wynieść 37 mld zł, co stanowiłoby 15% wydatków ogółem. Będzie to wynik podobny do tego z 2017 r., podano także w materiale.
"Zwiększenie wydatków majątkowych nastąpi w latach 2019 -2020 ze względu na wzrost realizacji inwestycji, które są współfinansowane ze środków unijnych. W naszej opinii środki unijne sfinansują przynajmniej w połowie planowane wydatki majątkowe JST" - dodała Dziedzic.
(ISBnews)