Rada Ministrów - jak podało Centrum Informacyjne Rządu - przyjęła we wtorek projekt nowelizacji Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zgodnie z projektem cudzoziemiec, któremu państwo polskie odmówi wydania wizy Schengen będzie mógł za pośrednictwem konsula zwrócić się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o kontrolę decyzji odmownej. Zdaniem resortu zapewni to jednolitą praktykę orzeczniczą w sprawach wizowych.

Jak podkreślił CIR, projekt jest odpowiedzią na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. El Hassani dotyczącej zagwarantowania środka odwoławczego w przypadku odmownej decyzji konsula w sprawach wizowych.

Propozycja MSZ zakłada, że cudzoziemiec będzie mógł złożyć skargę do WSA dopiero po skorzystaniu z prawa do ponownego rozpatrzenia sprawy przez konsula. Natomiast jeżeli cudzoziemiec nie złoży wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie będzie przysługiwać jej prawo do złożenia skargi do WSA.

"Z analiz Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że w ok. 30 proc. wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy – po przedstawieniu przez wnioskodawcę dodatkowych informacji lub dokumentów – zmieniona zostaje decyzja dotycząca wizy Schengen. Chodzi o to, aby kontrola sprawowana przez WSA dotyczyła jedynie tych przypadków, w których skarżący miał możliwość przedstawienia swoich argumentów na wcześniejszym etapie postępowania i skorzystał z tego prawa" - uzasadnia CIR.

Projekt noweli przewiduje też, że w postępowaniu przed sądem w sprawach wiz czynności za konsula będzie podejmował minister spraw zagranicznych.

"Jednak konsul nadal będzie stroną – ma sporządzać opis stanu faktycznego, wskazywać istotne okoliczności sprawy, a także porządkować akta sprawy oraz formułować wstępne stanowisko wobec skargi. Konsul przygotuje komplet dokumentacji oraz opis stanu faktycznego sprawy w terminie ok. 7-10 dni i bez zbędnej zwłoki przekaże akta ministrowi spraw zagranicznych. Minister skargę wniesioną za pośrednictwem konsula przekaże WSA wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę – w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania przez konsula" - wyjaśniło CIR.

Zgodnie z projektem nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. (PAP)

autor: Mateusz Mikowski