MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia regulujący zakres czynności, które mogą być wykonywane przez posiadających kwalifikacje ratownika medycznego funkcjonariuszy policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z maja br. umożliwiła funkcjonariuszom, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, wykonywanie zawodu ratownika medycznego m.in. w wyodrębnionych oddziałach prewencji i pododdziałach antyterrorystycznych policji, jednostkach ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń i szkoleń.

W załącznikach do projektu określono wykazy świadczeń, które mogą być udzielane: samodzielnie niezależnie od ukończenia kursu medycznego oraz samodzielnie w przypadku realizacji zadań w warunkach zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, na obszarach katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych. W załączniku nr 3 wymieniono świadczenia, jakich ratownik może udzielać pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem.

W projekcie przewidziano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po ogłoszeniu. "Termin ten podyktowany jest koniecznością pilnego wykonania upoważnienia ustawowego" – wskazano w uzasadnieniu.(PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl