Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek pięć ustaw z pakietu Konstytucji Biznesu. Nowe prawo ma przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić jakość relacji między biznesem a administracją. Większość z tych przepisów wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

"Konstytucja Biznesu jest dużą szansą w kontekście naprawienia relacji między sferą urzędową a firmami. Dotychczas wśród przedsiębiorców panuje wizerunek administracji nieprzyjaznej, która ma bardzo dużą moc sprawczą w stosunku do biznesu" - powiedziała PAP Prystupa-Rządca. Przypomniała sprawę Optimusa i upadku tej firmy, wskutek prowadzonego postępowania podatkowego i błędnych, niekorzystnych dla spółki decyzji.

"Ten pakiet oferuje swego rodzaju zabezpieczenia dla przedsiębiorców, co może być podstawą do zmiany relacji między urzędem-państwem a przedsiębiorcą. Dopiero po wejściu w życie nowych regulacji zobaczymy, na ile w rzeczywistości nastąpi zmiana tych relacji, czy też nie. Niemniej przepisy Konstytucji Biznesu powinny wzmocnić sferę przedsiębiorczości, która jest istotnym elementem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" - powiedziała.

Reklama

Zastrzegła, że co prawda podpisany przez prezydenta w piątek pakiet może przyczynić się do poprawy wizerunku administracji, ale - jej zdaniem - na pewno nie nastąpi to od razu. "To raczej będzie proces, a nie szybka zmiana. Zbudowanie relacji opartej na zaufaniu wymaga czasu, zdobycia nowych doświadczeń przez przedsiębiorców" - powiedziała.

"Z punktu widzenia kultury organizacyjnej urzędu legislacja jest ważna, ale nie spowoduje automatycznej zmiany np. interpretacji prawa, czy podejścia do firmy. To także będzie pewien proces, który potrwa" - dodała Prystupa-Rządca. Zaznaczyła, że wśród specjalistów są skrajne opinie na temat możliwości rzeczywistego zastosowania nowych przepisów.

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Najważniejszą ustawą z pakietu jest Prawo przedsiębiorców, wprowadza zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Wprowadza też instytucję tzw. działalności nierejestrowej czy ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców.

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców prawo ma być pisane językiem zrozumiałym dla obywatela. W przypadkach skomplikowanych przepisów, organy administracji mają wydawać napisane prostym, przystępnym językiem objaśnienia przepisów. Zastosowanie się przedsiębiorcy do takich objaśnień będzie chroniło go przed negatywnymi konsekwencjami.

Konstytucja Biznesu przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Daje również możliwość zawieszenia przez przedsiębiorców-osoby fizyczne wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo. Obecnie dopuszczalny okres zawieszenia działalności wynosi, co do zasady, maksymalnie 24 miesiące. Na podstawie nowych przepisów będzie też możliwe udostępnianie przez przedsiębiorcę on-line w CEIDG informacji o udzielonych przez niego pełnomocnictwach i ustanowionych prokurentach.

Z kolei przewidziany w Konstytucji Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ma m.in. umożliwiać załatwianie on-line spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce. A także uzyskanie – za pośrednictwem PIP – zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu np. składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozwiązania Konstytucji Biznesu zastąpią obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. (PAP)

autor: Marcin Musiał

edytor: Anna Mackiewicz