Posłowie w Sejmie opowiedzieli się za dalszymi pracami nad projektem ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, księgach wieczystych i hipotece. Proponowana nowelizacja ma dostosować prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu noweli Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece".

Uzasadnienie projektu przedstawił senator Aleksander Szwed (PiS). Jak wyjaśnił proponowane zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do wyroku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Senator tłumaczył, że głównym celem zmian jest "skuteczna obrona praw wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążenia nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej, hipoteki morskiej". Dodał, że zakaz ma dotyczyć także zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W obecnym stanie prawym "zabezpieczenia roszczeń pieniężnych upada po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu (do 1 czerwca 2017 r. obowiązywał termin miesiąca)" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

"Upływ powyższego terminu nie został uzależniony od czynności egzekucyjnych wierzyciela. Pomimo podjęcia przez wierzyciela czynności egzekucyjnych (np. złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji) bieg terminu nie był przerywany" - napisano.

Jak powiedział Szwed, "prowadziło to do sytuacji, że wyegzekwowanie należnej sumy pieniężnej w przypadku egzekucji prowadzonej wyłącznie z nieruchomości było, ze względu na długotrwałą i złożoną procedurę, w praktyce niemożliwe".

"Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 października 2016 r. stwierdził, że przepis ten jest niezgodny z Konstytucją RP, gdyż de facto prowadził do pozornej ochrony prawa majątkowego wierzyciela przez zabezpieczenie, które staje się od razu nieskuteczne" - referował senator PiS.

Projektowane rozwiązanie polega m.in. na "uzależnieniu utrzymania zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w określonym zakresie, od wniesienia przez uprawnionego o dokonanie dalszych czynności egzekucyjnych". Proponuje się także przyznanie wierzycielowi możliwości "zgłoszenia żądania przekształcenia hipoteki przymusowej ustanowionej w ramach zabezpieczenia w hipotekę, która zabezpiecza wierzytelność stwierdzoną już tytułem wykonawczym" - napisano w uzasadnieniu.

Posłowie PiS, PO, Kukiz'15, Nowoczesnej oraz koła "Wolni i Solidarni" opowiedzieli się za dalszymi pracami w komisji.

Projekt został skierowany do komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.(PAP)

autor: Mariusz Polit, Katarzyna Fiuk

edytor: Jacek Ensztein