Wszystkie kluby sejmowe opowiedziały się w środę za dalszymi pracami nad projektem, który ma rozstrzygnąć kwestie pokrywania kosztów postępowań w sprawach o wykroczenia, gdy prowadzi je np. straż miejska. Chodzi o zwrot świadkom m.in. kosztów dojazdu.

Rząd przyjął ten - przygotowany w resorcie sprawiedliwości - projekt nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w końcu sierpnia. "Jest luka prawna, która wymaga interwencji ustawodawcy, chodzi o kwestię pokrywania kosztów w toku postępowania wyjaśniającego" - mówił, prezentując projekt wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, zmiany mają zagwarantować, że świadkowie w takich sprawach otrzymają należny im zwrot kosztów - dojazdu na przesłuchanie lub utraconego dochodu z powodu stawienia się na wezwanie, a także inne wydatki, na przykład na nocleg.

"Na podstawie obecnych przepisów nie można jednoznacznie wskazać, kto jest zobowiązany do uregulowania tego rodzaju wydatków – Skarb Państwa czy straż będąca jednostką organizacyjną gminy, która posiada budżet odrębny od Skarbu Państwa. Wątpliwości interpretacyjne powodują, że częstokroć nie jest realizowane prawo świadka, biegłego, tłumacza, specjalisty do wypłaty przyznanych mu należności za udział w czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez straż gminną lub miejską" - wskazywało MS.

Dlatego - jak wskazano - projekt "wprowadza jednoznaczną zasadę, że jeśli czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenie prowadzić będzie straż gminna lub straż miejska, to zwrot wydatków nastąpi z budżetu gminy". "Natomiast jeśli czynności te prowadzić będzie policja lub inna służba państwowa, na przykład straż parku narodowego, zwrot wydatków na rzecz świadków pochodzić będzie z budżetu państwa" - dodano.

Resort zaznacza, że wydatkowane środki wrócą odpowiednio do budżetu gminy lub Skarbu Państwu po zakończeniu postępowania przez sąd. "Zostanie nimi obciążona ryczałtowo osoba skazana za popełnienie wykroczenia. Do tej pory skazany ponosił tylko koszty postępowania sądowego. Jedynie w razie umorzenia postępowania lub uniewinnienia obwinionego koszty postępowania ponosić będzie Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego" - informowało MS.

Podczas środowej debaty posłowie wskazywali na konieczność dopracowania zapisów projektu. Mirosław Pampuch (Nowoczesna) i Krzysztof Paszyk (PSL) zaznaczali, że rozważenia wymaga zsynchronizowanie nowelizacji z procedurą planowania budżetów przez samorządy.

Wiceminister Wójcik odpowiadał, że podczas konsultacji przedstawiciele samorządów nie podnosili tego problemu, bowiem nie wydaje się, żeby zmiana powodowała "jakieś nadmierne obciążenie budżetów samorządów".

Projektem zajmie się teraz komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach.

Autor: Marcin Jabłoński (PAP)

Edytor: Łukasz Starzewski