Trybunał Sprawiedliwości przekazał sprawę Sądowi do ponownego rozpoznania, aby ten mógł zbadać ją w świetle argumentów wysuniętych przez Intela. Oddalił natomiast zarzuty spółki odnoszące się do tego, że KE nie miała prawa do nakładania kary ze względu na brak właściwości terytorialnej. Sędziowie nie dopatrzyli się też uchybień proceduralnych.

W praktyce oznacza to zawieszenie grzywny, jaką w 2009 roku KE nałożyła na amerykańskiego producenta procesorów za nadużywanie pozycji dominującej na rynku do czasu kolejnego rozpatrzenia przez Sąd.

Zdaniem KE, spółka Intel nadużyła swej pozycji dominującej na światowym rynku procesorów x86 w okresie od października 2002 do grudnia 2007 roku poprzez zastosowanie strategii mającej na celu wykluczenie z rynku jej jedynego poważnego konkurenta, Advanced Micro Devices (AMD). KE uzasadniając karę wskazywała, że Intel stosował szereg środków wobec własnych klientów (producentów komputerów) oraz europejskiego dystrybutora urządzeń mikroelektronicznych Media-Saturn-Holding.

Intel udzielał rabatów czterem wiodącym producentom komputerów (spółkom Dell, Lenovo, HP i NEC) pod warunkiem, że będą oni nabywać od niego wszystkie lub prawie wszystkie procesory x86 na potrzeby swej produkcji. Intel wypłacał także określone kwoty spółce Media-Saturn w zamian za to, że sprzedawała wyłącznie komputery wyposażone w procesory x86 wytwarzane przez Intel. Zdaniem KE owe rabaty i płatności zapewniły lojalność czterech producentów oraz spółki Media-Saturn, a także znacznie ograniczyły zdolność innych firm do konkurowania z Intelem.

Intel wniósł do Sądu UE skargę na decyzję KE. Zażądał stwierdzenia nieważności decyzji lub przynajmniej znacznego obniżenia wysokości grzywny, uważając że jest ona nieproporcjonalna.

W czerwcu 2014 roku Sąd oddalił skargę Intela, potwierdzając tym samym decyzję KE. Sąd stwierdził, że rabaty lojalnościowe dla firm Dell, HP, NEC i Lenovo w sytuacji, gdy przyznaje je przedsiębiorstwo z dominującą pozycją rynkową, stały na przeszkodzie realizacji celu, jakim jest zapewnienie niezakłóconej konkurencji na wspólnym rynku.

W odniesieniu do płatności przyznanych spółce Media-Saturn, Sąd stwierdził, że chodzi tu o taki sam mechanizm antykonkurencyjny jak praktyki stosowane względem producentów komputerów, tylko usytuowany na niższym ogniwie łańcucha dostaw. W odniesieniu do płatności zrealizowanych na rzecz spółek HP, Acer i Lenovo w celu opóźnienia, zaprzestania lub ograniczenia sprzedaży określonych produktów wyposażonych w procesory AMD, sąd stwierdził, że płatności te mogły utrudnić dostęp do rynku spółce AMD.

Sąd orzekł, że żaden z argumentów przedstawionych przez koncern Intel nie pozwolił stwierdzić, że nałożona grzywna ma charakter nieproporcjonalny. Zwrócił też uwagę, że jest to równowartość 4,15 proc. rocznego obrotu Intela, czyli jest znacznie niższa od przewidzianej górnej granicy, która wynosi 10 proc.

Intel wniósł do Trybunału Sprawiedliwości UE odwołanie od tego wyroku. Zdaniem spółki, Sąd dopuścił się naruszenia prawa, nie badając spornych rabatów w świetle wszystkich okoliczności sprawy.

Odnosząc się do tego zarzutu Trybunał przypomniał w środę, że Sąd potwierdził argumentację KE, zgodnie z którą rabaty lojalnościowe przyznawane przez przedsiębiorstwo zajmujące pozycję dominującą są w stanie, z racji samej swej natury, ograniczać konkurencję, tak że nie jest konieczne analizowanie wszystkich okoliczności sprawy ani w szczególności przeprowadzenie testu AEC (znanego w języku angielskim pod nazwą „as efficient competitor test”).

Trybunał zauważył, że KE, podkreśliwszy wprawdzie, iż rabaty, o których mowa, są z racji samej swej natury w stanie ograniczać konkurencję, przeprowadziła jednak w swojej decyzji dogłębne badanie okoliczności sprawy, co skłoniło ją do wyciągnięcia wniosku, że równie skuteczny konkurent musiałby stosować ceny, które byłyby nieopłacalne. Tym samym uznano, że praktyka polegająca na stosowaniu rozpatrywanych rabatów może skutkować wykluczeniem konkurentów.

Trybunał orzekł, że Sąd był zobowiązany zbadać wszystkie argumenty spółki Intel przedstawione w kwestii tego testu (między innymi błędy, jakie KE miała popełnić w ramach testu), czego nie uczyniono. Trybunał uchylił wobec tego wyrok Sądu z powodu tego zaniechania w ramach jego analizy zdolności spornych rabatów do ograniczenia konkurencji.

Oddalono natomiast argumenty spółki Intel odnoszące się do braku właściwości terytorialnej KE do ukarania naruszenia, jak również do istnienia uchybień proceduralnych, które w opinii tej spółki naruszyły jej prawo do obrony.

Z Brukseli Grzegorz Paluch (PAP)