Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zwalczaniu dopingu w sporcie, która m.in. powołuje do życia Polską Agencję Antydopingową, a w skrajnych przypadkach wprowadza odpowiedzialność karną.

Ustawa zaostrza w stosunku do wcześniej obowiązującego prawa odpowiedzialność za doping, nie tylko za jego stosowanie. Nowe prawo w skrajnych przypadkach wprowadza odpowiedzialność karną. Przewiduje, że osoba, której zostanie udowodnione podanie małoletniemu zabronionej substancji, podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Tak samo odpowiadać może ten, kto podawał zabroniony środek zawodnikowi bez jego wiedzy lub wprowadził go na polski rynek. Karze podlegać będzie także osoba, której zostanie udowodnione prowadzenie obrotu niedozwolonymi w sporcie substancjami.

Zgodnie z zapisami ustawy, powstanie Polska Agencja Antydopingowa, czyli podmiot wyspecjalizowany w zwalczaniu dopingu. Agencja będzie uprawniona do ustanawiania i realizacji reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie. Ustawa wprowadza przepisy dotyczące współpracy i wymiany informacji między POLADA a Policją, Służbą Celną, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową i prokuraturą oraz - w zakresie, w jakim doping stanowi zagadnienie zdrowia publicznego - z ministrem zdrowia.

Agencja otrzymała szerokie uprawnienia. Będzie m.in. miała możliwość prowadzenia kontroli antydopingowych w czasie zawodów oraz poza nimi. Będę je przeprowadzać licencjonowani kontrolerzy, którzy podczas pełnienia obowiązków służbowych mogą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Przy agencji będzie działał Panel Dyscyplinarny orzekający o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. Panel będzie orzekał w pierwszej i drugiej instancji.

POLADA będzie mogła we współpracy z innymi służbami prowadzić własne dochodzenia w sprawach dopingowych, a w tym celu zostanie utworzony pion śledczy agencji.

Podpisaną przez Prezydenta RP ustawę Sejm przyjął 21 kwietnia jednomyślnie, za było 434 posłów. (PAP)