Utworzenie programu, na którym skorzystają doktoranci zajmujący się pracą wdrożeniową, przewiduje nowela ustawy, którą w czwartek podpisał prezydent. W ustawie określono też nowy tryb powoływania szefa Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Nowelę ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nowelizacja zakłada ustanowienie programu "Doktorat wdrożeniowy". Ma on ożywić współpracę i transfer wiedzy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym. Każdego roku do programu będzie mogło przystąpić maksymalnie pół tysiąca doktorantów. Pierwsi powinni rozpocząć studia doktoranckie już w październiku 2017 r.

Uczestnik programu dostawałby stypendium na realizację doktoratu w systemie dualnym. Oznacza to, że będzie pracował nad rozprawą doktorską w jednostce naukowej (na uczelni lub w instytucie naukowo-badawczym z wysoką kategorią naukową: A lub A+), a jednocześnie będzie zatrudniony w podmiocie z otoczenia społeczno-gospodarczego. Celem pracy badawczej doktoranta ma być rozwiązanie konkretnego problemu pracodawcy, u którego jest zatrudniony.

Środki finansowe w ramach programu mają być przyznawane w drodze corocznego konkursu. Dzięki nim finansowane byłoby nie tylko stypendium, ale i dofinansowywane byłyby koszty wykorzystania infrastruktury badawczej, aby prowadzić badania w ramach doktoratu.

Uczestnik studiów doktoranckich biorący udział w programie, może otrzymywać stypendium doktoranckie w wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta na uczelni.

Poza tym, zgodnie z zapisami zawartymi w nowelizacji, przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (CK) będzie powoływał - z grona jej członków - prezes Rady Ministrów. Dotychczas rola premiera w wyborze przewodniczącego była mniejsza: szef rządu wybierał przewodniczącego CK spośród dwójki kandydatów wytypowanych przez samą CK z grona jej członków.

Obecnie na stanowisku przewodniczącego Centralnej Komisji jest wakat. CK wskazała swoich kandydatów, ale premier nie wybrała spośród nich szefa CK. Zgodnie z proponowanymi zapisami, kandydatury przedstawione na mocy wcześniejszych przepisów nie zostaną rozpatrzone i przewodniczący CK zostanie wybrany w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowej ustawy.

W toku prac nad ustawą zniknęły zapisy dotyczące habilitacji. Zapisy te spotkały się z krytyczną opinią m.in. opozycji i części środowiska naukowego. Pierwotnie w projekcie był bowiem zapis ułatwiający uzyskanie - na podstawie prac wdrożeniowych - uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego. Uzyskanie takich uprawnień miało zależeć m.in. od decyzji rektora uczelni lub dyrektora instytutu. Rozwiązanie to ostatecznie nie znalazło się w ustawie.

Nowe przepisy mają wejść w życie w dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.