Na początku posiedzenia marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował o uzupełnieniu porządku obrad o kilka punktów. Senatorowie zajmą się m.in. nowelą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza tzw. sieć szpitali.

Ponadto porządek obrad został uzupełniony m.in. o nowelę ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów; nowela Prawa ochrony środowiska, zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; nowela ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Senatorowie przeprowadzą też drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego.

Senator PO Mieczysław Augustyn wniósł, aby nie rozszerzać porządku o nowelizację Prawa ochrony środowiska; jednak jego wniosek przepadł w głosowaniu. Nowela przewiduje zwiększenie roli ministra środowiska w powoływaniu członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy środowiska, oraz zmniejszenie ich liczby.

Reklama

Propozycja nowego prawa została przygotowana przez posłów PiS i zmienia głównie sposób powoływania członków rad nadzorczych funduszy ochrony środowiska, szczególnie wojewódzkich. Po zmianie to minister środowiska będzie miał większy wpływ na ich powoływanie i odwoływanie. Obecnie robią to minister środowiska i sejmiki województwa.

Senat rozpatrzy ustawę powołującą Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, który zajmie się upamiętnianiem wydarzeń i osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem przez Polskę niepodległości. Projekt ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP został przedłożony przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Senat zajmie się także tzw. pakietem wierzycielskim. Zakłada on ułatwienie dochodzenia wierzytelności, przeciwdziałanie zatorom płatniczym, poprawę płynności finansowej firm.

Pakiet jest elementem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Element ten, znany pod nazwą "100 zmian dla firm", ma pomóc przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności i zmierza do ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

W porządku obrad jest również nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, której celem jest wprowadzenie rozwiązań pozwalających na usprawnienie postępowania administracyjnego oraz skrócenie czasu jego trwania.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy o akcyzie, która ma na celu wyeliminowanie nadużyć związanych z obrotem całkowicie skażonym alkoholem etylowym. Nowela przewiduje, że podmiot, który będzie chciał nabyć całkowicie skażony alkohol etylowy wewnątrz Unii Europejskiej, będzie musiał zarejestrować się jako podatnik podatku akcyzowego oraz zgłosić jego planowane nabycie do naczelnika urzędu celnego. W myśl obecnych przepisów ustawy o podatku akcyzowym, alkohol etylowy całkowicie skażony, według procedur z państw UE, jest zwolniony z akcyzy. (PAP)