19 posłów opowiedziało się za zaproponowanym przez PiS projektem uchwały, przeciw było 10, nikt się nie wstrzymał. Jednocześnie komisja opowiedziała się za odrzuceniem projektu przedstawionego z tej samej okazji przez klub Nowoczesnej i popieranego przez PO.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z uznaniem ocenia 60 lat wysiłków na rzecz pogłębienia współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej, w których od trzynastu lat bierze też udział Polska. Równocześnie Sejm RP, uznaje pilną potrzebę takich reform wewnątrz Unii Europejskiej, które pozwolą zażegnać obecny kryzys, spowodowany opuszczeniem Unii przez Wielką Brytanię, zagrożeniem bezpieczeństwa wywołanym agresją wobec Ukrainy, napływem uchodźców z innych kontynentów, falą zamachów terrorystycznych" - głosi projekt uchwały.

Zgodnie z nim, Sejm "jednoznacznie przeciwstawia się koncepcjom różnych prędkości dalszej integracji, które doprowadzą do rozpadu Unii" i "opowiada się za zmianami, które będą służyć umacnianiu jedności i solidarności wewnątrz Unii, powstrzymają procesy ograniczania suwerenności i zapewnią jednakowe traktowanie państw członkowskich z pełnym zachowaniem różnorodności ich tradycji i kultur".

Napisano w nim także, że 60 lat temu, gdy powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, która zapoczątkowała proces integracji europejskiej, realizowała się "idea wybitnych europejskich polityków, Konrada Adenauera, Alcide De Gaspari, Roberta Schumana, którzy odwołując się do tradycji chrześcijańskiej Europy, dążyli do oparcia współpracy państw na zasadach wolności, równości i solidarnej współpracy".

"EWG miała też stanowić zaporę dla totalitarnej ideologii komunizmu i zimnowojennych planów ekspansji Związku Sowieckiego. Przez 60 lat następowały kolejne etapy integracji, które po odrzuceniu jałtańskiego podziału Europy, objęły także kraje, które przez pół wieku pozostawały pod sowiecką dominacją. Dopiero wówczas zdołano przezwyciężyć polityczny podział Europy, a wyzwaniem dla dalszej współpracy stało się przezwyciężanie dysproporcji ekonomicznych i społecznych" - brzmi projekt uchwały.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki podczas dyskusji na posiedzeniu komisji podkreślał, że projekt uchwały zawiera deklarację Polski pozostania w UE i aktywnego uczestniczenia w jej dalszym rozwoju.

"Ta deklaracja przypomina jednocześnie o wątpliwościach, które się ostatnio pojawiają, pokazuje je. To jest jedyna różnica między nami. Myślę, że tekst uchwały w oczywisty sposób odpowiada oczekiwaniom tych wszystkich Polaków, którzy opowiadają się za tym, żeby Polska nadal uczestniczyła jako pełnoprawny członek w pracach zjednoczonej Unii Europejskiej" - powiedział.

Posłowie PO i Nowoczesnej podkreślali, że Sejm powinien wspólnie, bez podziałów, przyjąć projekt uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej. Projekt, w kształcie zaproponowanym przez PiS, jest dla nich nie do przyjęcia.

Poseł PO Marcin Święcicki apelował o "poprawienie języka" projektu uchwały i "zmianę sformułowań". Z kolei Rafał Trzaskowski (PO) nazwał projekt PiS "defensywnym". W jego opinii, projekt "kładzie nacisk na kryzys, a powinien być bardziej pozytywny". "PO trudno się zgodzić z wymową uchwały" - stwierdził.

Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka apelował o dodanie w projekcie uchwały akapitu "o wspólnych wartościach". Według Szłapki, projekt nie powinien się kończyć "zarzutem, że UE ogranicza suwerenność państw i różnie je traktuje".

Z kolei w projekcie uchwały posłów Nowoczesnej i popieranym przez posłów PO, znajduje się m.in. stwierdzenie, że 60 lat temu traktaty rzymskie ustanowiły fundament dla pokojowego i trwałego rozwoju Wspólnot Europejskich.

"Unia Europejska jest nie tylko obszarem wspólnego rynku, ale wspólnych wartości, takich jak wolność, solidarność, demokracja, rządy prawa i prawa człowieka. Wartości UE są częścią naszego wewnętrznego systemu politycznego, gospodarczego i społecznego. Unia jest nie tylko związkiem państw, które współdziałają ze sobą. Jest Unią obywatelską, bo to Obywatele dają Europie mandat do działania. Unia Europejska stoi dzisiaj przed strategicznymi decyzjami" - czytamy w projekcie zaproponowanym przez posłów Nowoczesnej.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że racją stanu RP jest zaangażowanie Polski w możliwie ścisłą integrację europejską. Unia Europejska, która ogranicza się do wspólnego rynku, który nie jest spajany przez wspólne wartości i wymiar polityczny, to przepis na osłabienie, dezintegrację i marginalizację Europy. Chcemy Unii spójnej i solidarnej, której państwa członkowskie zmierzają w tym samym kierunku. Chcemy Unii, w której państwa działają w oparciu o wspólne prawo i tego prawa przestrzegają. Takiej, która skutecznie radzi sobie z najważniejszymi problemami w oparciu o zasadę subsydiarności i pomocniczości" - brzmi dalsza część projektu uchwały.

W sobotę w Rzymie na uroczystym szczycie z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, które zapoczątkowały integrację europejską, ma zostać przyjęta Deklaracja Rzymska. Ma ona wyznaczyć kierunek dla UE 27 państw - bez Wielkiej Brytanii przygotowującej się do opuszczenia Wspólnoty - na najbliższa dekadę. (PAP)