Gościem Karoliny Pondel-Sycz w podcaście DGPTalk Eureka jest profesor Peter Hegemann, niemiecki biofizyk i pracownik Wydziału Biofizyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Prof. Hegemann jest jednym z odkrywców kanałorodopsyn, rodziny kanałów jonowych aktywowanych światłem. Odkrycie to dało nauce nowe możliwości badania sieci neuronowych żywych organizmów i zapoczątkowało nową dziedzinę nauki - optogenetykę.

Kanałorodopsyny i optogenetyka:

Dziedzinę optogenetyki zapoczątkowało odkrycie wrażliwego na światło białka -kanałorodopsyny (ChR) oraz dwóch jego podtypów (kanałorodopsyna-1 i kanałorodopsyna-2). Białka te występują w algach z rodzaju Chlamydomonas. Dzięki optogenetyce możliwe jest badanie układów funkcjonalnych mózgu i poszukiwanie przyczyn wielu zaburzeń, np. choroby Parkinsona, Alzheimera, Huntingtona, schizofrenii czy epilepsji. Może być również wykorzystywana w badaniach nastroju, uzależnień czy odczuwania bólu. Rosnąca liczba zmodyfikowanych białek światłoczułych reagujących szybciej i na szerszy zakres długości fal świetlnych oraz tworzenie skuteczniejszych metod ukierunkowanego oświetlania badanych komórek, umożliwia lepsze zrozumienie wielu chorób. Daje to nadzieję na odkrywanie nowych, skutecznych metod leczenia.

Autor: Karolina Pondel-Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki, Polska. Wywiad został nagrany w ramach grantu dziennikarskiego podczas Berlin Science Week 2023. Rozmowa w języku angielskim.

Channelrhodopsin and optogenetics:

The origin of optogenetics was made possible by the discovery of a light-sensitive protein called channelrhodopsin (ChR) and, more specifically, two of its subtypes (channelrhodopsin -1 and channelrhodopsin -2). These proteins are found in algae of the type Chlamydomonas. Using optogenetics, it is possible to explore the function of the brain's functional systems and to search for the underlying causes of many disorders, e.g., Parkinson's, Alzheimer's, Huntington's diseases, schizophrenia, or epilepsy. It can also be used in studies of mood, addiction, or pain perception. With the increasing number of modified photosensitive proteins responding faster and to a wider range of light wavelengths, as well as the creation of more effective methods for targeted illumination of the cells under study, there is an opportunity to better understand many diseases processes and provide more effective treatment.

Author: Karolina Pondel-Sycz, March for Science Foundation, Poland. The interview was recorded with the Berlin Science Week Journalism Research Grant. Interview in English.